Produženje mandata članu Nadzornog odbora Peteru Žilineku

 

Uz prethodno odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Glavna skupština Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. donijela je odluku o izboru člana Nadzornog odbora Petera Žilineka na mandatno razdoblje od četiri godine, koje počinje s danom 20.12.2021. godine.