Općenito

 

Depozitar jest banka kojoj je mirovinsko društvo na temelju sklopljenog ugovora povjerilo imovinu mirovinskog fonda na pohranu i čuvanje na posebnom računu. Depozitar može biti kreditna institucija koja ima odobrenje nadležnog tijela za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun mirovinskog društva.

Depozitar osigurava da se imovina mirovinskog fonda vodi na odvojenim računima otvorenim u ime mirovinskog društva a za račun mirovinskog fonda tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada mirovinskom fondu od imovine depozitara i ostalih klijenata depozitara.