Obavijest o pripajanju fondova

07.06.2019

 

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. (dalje u tekstu Društvo) od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu HANFA) dobilo je odobrenje za pripajanje Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Novinar (dalje u tekstu ZDMF Novinar) i Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Sindikata hrvatskih željezničara – Raiffeisen (dalje u tekstu ZDMF SHŽ)  Raiffeisen otvorenom dobrovoljnom mirovinskom fondu (dalje u tekstu RDMF).

ZDMF Novinar je zatvoreni dobrovoljni fond u koji se mogu učlaniti samo članovi pokrovitelja Hrvatskog novinarskog društva. Odnosno, ZDMF SHŽ je zatvoreni dobrovoljni fond u koji se mogu učlaniti samo članovi pokrovitelja Sindikata hrvatskih željezničara.
Za  razliku od otvorenog fonda, pokrovitelj je obvezan članovima zatvorenog fonda obavljati uplate na njihove osobne račune. U slučaju nemogućnosti pokrovitelja za financiranje mirovinskog programa za svoje članove, Zakon predviđa prestanak takvog fonda provođenjem obvezne statusne promjene od strane Društva.
Pripajanje fonda ZDMF Novinar RDMF-u provest će se na dan 10. srpnja 2019. godine, a  pripajanje fonda ZDMF SHŽ RDMF-u provest će se na dan 11. rujna 2019. godine.
Po provedenom pripajanju fond ZDMF Novinar i fond ZDMF SHŽ će prestati postojati bez provođenja likvidacije, a sva imovina, prava i obveze fonda ZDMF Novinar i fonda ZDMF SHŽ prelaze na fond RDMF.
Na dan provođenja postupka pripajanja neće se moći pristupati u članstvo fonda RDMF niti zatvoriti osobni račun, a također su obustavljene uplate i isplate u fond RDMF.
Pripajanje fondova provodi se na način da se cjelokupna imovina, uključujući potraživanja i obveze, fonda koji se pripaja prenosi na fond RDMF pri čemu se izdaju novi udjeli u fondu RDMF za iznos koji odgovara neto vrijednosti imovine fonda koji se pripaja. 
Na taj način pripajanje neće imati utjecaja na cijenu udjela fonda RDMF, kao i na ukupno ušteđena sredstva članova fonda RDMF.
Provedbom pripajanja za članove fonda RDMF neće nastati novi troškovi.
Članovi koji se zbog pripajanja odluče za izlazak iz fonda RDMF ne plaćaju naknadu za izlaz, ako prelaze u drugi fond kojim upravlja Društvo. Ako se odluče za izlazak prijenosom osobnog računa u fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo, plaćaju naknadu za izlaz koja iznosi 2,5% od ukupnog iznosa na osobnom računa člana. Ova naknada se naplaćuje primjenom članka 221. stavak 5. Zakona jer je neto vrijednost imovine i ZDMF Novinar i ZDMF SHŽ manja od 1/10 vrijednosti neto imovine fonda RDMF. Članovi koji se odluče na prestanak članstva zbog ostvarivanja prava na mirovinu ne plaćaju naknadu za izlaz.
Nakon provedenog pripajanja svi članovi fonda ZDMF Novinar i ZDMF SHŽ postaju članovi fonda RDMF. 
S obzirom da je imovina fonda ZDMF Novinar i fonda ZDMF SHŽ značajno manja od imovine fonda RDMF te činjenice da fondovi imaju sličnu investicijsku strategiju ulaganja i profil rizičnosti, ne postoji značajan utjecaj za članove fonda RDMF uslijed pripajanja fondova.