Obavijest o provedenom pripajanju fondova

12.09.2019

Provedeno pripajanje Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Sindikata hrvatskih željezničara Raiffeisen dobrovoljnom mirovinskom fondu.

 

Obavijest o provedenom pripajanju fondova

Obavještavamo sve članove Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda o provedenom pripajanju fonda prenositelja Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Sindikata hrvatskih željezničara – Raiffeisen (dalje u tekstu ZDMF SHŽ) fondu preuzimatelju Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond (dalje: RDMF).
Pripajanje fonda ZDMF SHŽ provedeno je na osnovu odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 06. lipnja 2019. godine. Pripajanje fondova je provedeno s danom 11. rujna 2019. godine.
Po provedenom pripajanju fond ZDMF SHŽ prestao je postojati, a sva imovina, prava i obveze fonda ZDMF SHŽ prenesena su na fond RDMF.
Nakon provedenog pripajanja svi članovi fonda ZDMF SHŽ postali su članovi fonda RDMF.