Objavljeni Prospekt i Statut Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda

 

Dana 1. ožujka 2023. godine objavljeni su ažurirani Prospekt i Statut Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Ažurirani Prospekt stupa na snagu dan nakon dana objave, a pročišćeni tekst dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.rmf.hr/UserDocsImages/Objave/Objave_2023/RDMF_dokumenti/RDMF_Prospekt%201.3.2023.pdf 

Ažurirani Statut stupa na snagu dan nakon dana objave, a pročišćeni tekst dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.rmf.hr/UserDocsImages/Objave/Objave_2023/RDMF_dokumenti/RDMF_Statut%201.3.2023.pdf