Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B

 

Obvezni mirovinski fond kategorije B ima umjereno konzervativni profil rizičnosti i očekivane prinose veće od očekivanog prinosa fonda kategorije C i manje od očekivanog prinosa fonda kategorije A.

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B

Vrsta fonda: obavezni mirovinski fond
Valuta fonda: EUR
Početna vrijednost obračunske jedinice: 13,2723 EUR
Datum početka rada fonda: 30. travanj 2002
   
 
Naknade:
Izlazna naknada: U prvoj godini članstva 0,8%,
u drugoj 0,4%
u trećoj 0,2% (u slučaju prelaska u fond pod upravljanjem drugog Društva).
Nakon treće godine članstva ne naplaćuje se.
Naknada za upravljanje: 0,25%
Pokazatelj ukupnih troškova: U 2023. godini iznosio je 0,29%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine Fonda.
Naknada depozitaru: 0,017%
Depozitar: Privredna banka Zagreb d.d.
 • Vrijednost obračunske jedinice i prinosi
  • Vrijednost obračunske jedinice i prinosi

   Vrijednost obračunske jedinice Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije B

   Datum Vrijednost u EUR
   17.07.2024. 41,0605

   Datum od:

   Datum do:

   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava.

   Prinosi

   Prinos u 2024. godini

   Datum Prinosi
   od 31.12.2023. do 17.07.2024. 3,47 %

   Prinos prethodnih godinu dana

   Datum Prinosi
   od 17.07.2023. do 17.07.2024. 7,49 %

   Prosječan prinos od osnutka fonda

   Datum Prinosi
   od 30.04.2002. do 17.07.2024. 5,22 %

   Prinos po godinama

   Datum Prinosi
   od 31.12.2018. do 31.12.2019. 8,60%
   od 31.12.2019. do 31.12.2020. 0,22%
   od 31.12.2020. do 31.12.2021. 6,23%
   od 31.12.2021. do 31.12.2022. -2,95%
   od 31.12.2022. do 31.12.2023. 6,61%
   Opis i metodologija načina na koji je prinos izračunat: Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa. Napomena: rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.
 • NAV
  • NAV

   Neto vrijednost imovine Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda B na dan 17.07.2024 je 5.639.022.783,60 EUR

   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava.
 • Struktura ulaganja
  • Struktura ulaganja

   Struktura ulaganja mirovinskoga fonda na dan 30.06.2024

 • Rizici
  • Rizici

   Ulaganje u mirovinski fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika od strane članova mirovinskog fonda. Osnovni izvori zarade od ulaganja imovine mirovinskog fonda proizlaze iz izlaganja određenim vrstama rizika kao što su tržišni, kreditni i drugi oblici rizika. Primarni izvor rizika ulaganja u mirovinski fond predstavlja kretanje cijena financijskih instrumenata u portfelju mirovinskog fonda koje u budućnosti mogu rasti ili padati u usporedbi s cijenama istih prilikom uplate doprinosa u mirovinski fond, odnosno kupnje određenog broja obračunskih jedinica mirovinskog fonda. Stoga postoji mogućnost da, ukoliko dođe do pada cijena, vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda u nekom vremenskom razdoblju nakon dana uplate doprinosa u mirovinski fond može biti manja od vrijednosti obračunske jedinice na dan uplate tih doprinosa. Općenito, rizik ulaganja u mirovinski fond predstavlja mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan.
   Imovina mirovinskog fonda najvećim je djelom uložena u financijske instrumente s fiksnim prinosom, kao što su obveznice i instrumenti tržišta novca, te na vrijednost udjela mirovinskog fonda posebno velik utjecaj ima kamatni rizik i kreditni rejting izdavatelja navedenih vrsta financijskih instrumenata. S obzirom da se imovina mirovinskog fonda ulaže u dionice i dioničke fondove, vrijednost portfelja mirovinskog fonda bit će pod utjecajem rizika promjene cijena dionica. Imovina mirovinskog fonda denominirana u stranoj valuti pod utjecajem je i tečajnog rizika, tj. promjene tečajeva stranih valuta spram eura. Također, imovina mirovinskog fonda pod utjecajem je i drugih oblika rizika od kojih su značajni kreditni rizici i rizici likvidnosti.

   •    Tržišni rizici
   Tržišni rizik predstavlja mogućnost da će buduće promjene tržišnih uvjeta dovesti do smanjenja prinosa financijskog instrumenta u kojeg je uložena imovina mirovinskog fonda, odnosno dovesti do umanjenja njegove vrijednosti. Tržišni uvjeti u velikoj su mjeri odraz ekonomskih i političkih uvjeta u državama u koje je uložena imovina, kao i stanja svjetske ekonomije. Tržišni rizik obuhvaća cjenovni rizik, kamatni rizik i tečajni rizik.
   Cjenovni rizik je rizik gubitka ili smanjenja vrijednosti financijskog instrumenta uslijed pada njegove cijene.
   Kamatni rizik je rizik smanjenja vrijednosti ulaganja uslijed promjene kamatnih stopa. Ukoliko kamatne stope na tržištu rastu cijene dužničkih vrijednosnih papira padaju i obrnuto, dok njihovi prinosi približno slijede kretanja kamatnih stopa. Na promjene cijena navedenih vrsta ulaganja utječe i vrijeme do dospijeća, pri čemu su kratkoročni dužnički vrijednosti papiri općenito manje podložni riziku promjene kamatnih stopa.
   Tečajni rizik je rizik promjene tečaja strane valute u odnosu na euro ili drugu referentnu valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje.

   •    Kreditni rizici
   Kreditni rizik predstavlja vjerojatnost da izdavatelj financijskog instrumenta koji se nalazi u imovini mirovinskog fonda ili osoba s kojom je sklopljen posao na financijskom tržištu, neće u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obveze, što bi negativno utjecalo na likvidnost i vrijednost imovine mirovinskog fonda. Kreditni rizik je rizik koji proizlazi iz promjene, odnosno pada kreditne sposobnosti izdavatelja vrijednosnih papira i drugih dužnika prema kojima mirovinski fond ima potraživanja.
   Vrste kreditnog rizika su: dugoročni kreditni rizik izdavatelja, rizik suprotne ugovorne strane, koncentracijski rizik i rizik namire.
   Dugoročni kreditni rizik izdavatelja je rizik da izdavatelj dužničkog vrijednosnog papira neće ispuniti ugovorne financijske obveze. Neispunjavanje obveza podrazumijeva neplaćanje odnosno prisilno restrukturiranje ugovornih obveza.
   Rizik suprotne ugovorne strane javlja se prvenstveno kod izvedenica kojima se trguje van uređenog tržišta (OTC), depozita, repo transakcija, transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira i transakcija s dugim rokom namire.
   Koncentracijski rizik je svaka pojedinačna, izravna ili neizravna, izloženost prema jednoj osobi, odnosno grupi povezanih osoba ili skup izloženosti koje povezuju zajednički činitelji rizika kao što su isti gospodarski sektor, odnosno geografsko područje, a što može dovesti do gubitka koji bi mogli ugroziti poslovanje.
   Rizik namire je vjerojatnost da se realizacija ili namira zaključenih transakcija neće realizirati sukladno dogovorenim uvjetima, da će biti otežana ili potpuno onemogućena.

   •    Rizici likvidnosti
   Rizik likvidnosti je rizik nemogućnosti transformacije pojedinih oblika imovine u novčana sredstva (rizik likvidnosti imovine) ili rizik nemogućnosti uravnoteženja kratkoročnih platežnih mogućnosti s jedne strane i kratkoročnih obveza s druge strane (rizik novčanog tijeka).
   Rizik likvidnosti imovine je nemogućnost prodaje financijske imovine po cijeni približno jednakoj fer vrijednosti te imovine, a do kojeg može doći uslijed promjena u rasponima između kupovnih i prodajnih cijena, prevelike izloženosti pojedinoj poziciji u portfelju, nedovoljne dubine tržišta, odnosno drugih poslovnih nepogodnosti na tržištu.
   Rizik novčanog tijeka predstavlja vjerojatnost da mirovinski fond neće moći pravovremeno izvršiti svoje obveze.
    

   Stupanj utjecaja rizika na Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B
   Vrsta rizika Utjecaj
   Tržišni rizik Umjeren
   Cjenovni rizik Umjeren
   Kamatni rizik Povećan
   Tečajni rizik Nizak
   Kreditni rizik  
   Dugoročni kreditni rizik izdavatelja Nizak
   Rizik suprotne ugovorene strane Vrlo nizak
   Koncentracijski rizik Povećan
   Rizik namire Vrlo nizak
   Rizik likvidnosti  
   Rizik likvidnosti imovine Nizak
   Rizik novčanog tijeka Vrlo nizak
    

    

 • Osnovni podaci
  • Osnovni podaci

   Ciljevi i strategija ulaganja Raiffeisen mirovinskoga fonda kategorije B

   Društvo će u svojim ulaganjima poštovati načela sigurnosti, razboritosti, opreza, likvidnosti, razdiobe rizika i smanjenja rizika raspršenošću ulaganja, s ciljem osiguranja optimalnog rasta mirovinske štednje članova Fonda u odnosu na preuzeti rizik.
   Investicijski cilj Fonda je ulaganje prikupljenih sredstava članova Fonda u svrhu povećanja vrijednosti imovine Fonda na dugi rok radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda, a u skladu sa zakonskim odredbama.
   Fond ima umjereno konzervativni profil rizika koji proizlazi iz najvećeg dopuštenog zakonskog ograničenja ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire, direktno ili indirektno putem ulaganja u imovinu definiranu Statutom Fonda.
   Društvo će primjenjivati aktivnu strategiju upravljanja imovinom Fonda vodeći pritom računa o uvjetima na tržištima kapitala. 

   Usporedni prikaz glavnih karakteristika obveznih mirovinskih fondova
    

   Kategorija fonda Raiffeisen mirovinski fond A Raiffeisen mirovinski fond B Raiffeisen mirovinski fond C
   Tko može biti član? Članovi mogu biti svi oni kojima je ostalo 10 ili više godina do referentnoga datuma*. Članovi mogu ostati u fondu kategorije A i ako im je do referentnoga datuma ostalo 5 godina, ako pravovremeno zatraže da ih se ne rasporedi u fond kategorije B ili naknadnom promjenom kategorije fonda. Članovi mogu biti svi. Članovi mogu biti svi.
   Osiguranici kojima je ostalo manje od 5 godina do referentnoga datuma ne mogu biti članovi Raiffesen obveznog mirovinskog fonda kategorije A. Osiguranici kojima je do referentnoga dana ostalo 10 godina raspoređeni su u fond kategorije B, osim ako ne zatraže ostanak u fondu kategorije A. Osiguranici mogu ostati u fondu kategorije B do odlaska u mirovinu, a na zahtjev mogu promijeniti kategoriju fonda u kategoriju C. Osiguranici na zahtjev mogu promijeniti kategoriju fonda u kategoriju C. Svakom članu fonda kategorije C omogućuje se povratak u kategoriju B, ako mu je do referentnoga dana ostalo najmanje 6 mjeseci.
   Do referentnog datuma* mi je ostalo više od 5 godina. Mogu li biti član? DA DA DA
          
   Do referentnog datuma* mi je ostalo manje od 5 godina. Mogu li biti član? NE DA DA
   Očekivani prinos u dugom roku Očekuje se viši prinos u dugom roku. U dugom roku očekuje se prinos veći od prinosa fonda kategorije C, odnosno manji prinos od fonda kategorije A. Očekuje se niži prinos u dugom roku.
   Profil rizičnosti balansirani fond umjereno konzervativni fond konzervativni fond
   kategorija umjereno rizičnog fonda čiji je profil rizičnosti određen zakonskim ograničenjima i strategijom ulaganja u pojedine klase imovine kategorija fonda čiji se profil rizičnosti nalazi između profila rizičnosti fondova kategorija A i​ C, a sukladno zakonskim ograničenjima i strategijom ulaganja u pojedine klase imovine kategorija najmanje rizičnog fonda čiji je profil rizičnosti određen zakonskim ograničenjima i strategijom ulaganja u pojedine klase imovine
   Koja su najvažnija ograničenja? Maksimalno 70% neto imovine fonda može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD-a, uključujući posrednu izloženost dionicama stečenu putem investicijskih fondova ili financijskih izvedenica. Maksimalno 40% neto imovine fonda može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD-a, uključujući posrednu izloženost dionicama stečenu putem investicijskih fondova ili financijskih izvedenica. Minimalno 60% neto imovine fonda mora biti uloženo u obveznice ili trezorske zapise izdane od strane Republike Hrvatske ili izdane od strane država članica EU ili OECD-a s kreditnim rejtingom koji spada u investicijski razred.
   Maksimalno 50% neto imovine fonda može biti uloženo u korporativne obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD-a. Maksimalno 30% neto imovine fonda može biti uloženo u korporativne obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD-a. Maksimalno 10% neto imovine fonda može biti uloženo u korporativne obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD-a.
   Maksimalno 20% neto imovine fonda može biti uloženo u alternativne investicijske fondove. Maksimalno 15% neto imovine fonda može biti uloženo u alternativne investicijske fondove. Maksimalno 10% neto imovine fonda može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD-a, a koje su visoko likvidne i imaju ograničenu razinu tržišnog rizika, uključujući posrednu izloženost takvim dionicama stečenu putem otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom kojima se trguje na uređenom tržištu.
   Minimalno 40% neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u eurima. Minimalno 60% neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u eurima. Minimalno 90% neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u eurima.

   *Referentni datum je dan ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

   Član mirovinskog fonda može promijeniti kategoriju mirovinskog fonda jednom godišnje, bilo kada tijekom godine.