44. Što je referentni, a što zajamčeni prinos? Kakvu mi sigurnost kao članu fonda pruža jamstveni polog?

 

Svakomu članu mirovinskoga fonda jamči se prinos u visini referentnoga prinosa odgovarajuće kategorije mirovinskih fondova, umanjenog za dvanaest postotnih bodova u mirovinskome fondu kategorije A, šest postotnih bodova u mirovinskome fondu kategorije B te tri postotna boda u mirovinskome fondu kategorije C.
Stopa referentnoga prinosa mirovinskih fondova izračunava se za svaku kategoriju mirovinskih fondova za proteklu kalendarsku godinu, i to kao ponderirana aritmetička sredina stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova iste kategorije za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine, pri čemu je ponder udio neto vrijednosti imovine pojedinoga mirovinskog fonda u ukupnoj neto vrijednosti imovine svih mirovinskih fondova iste kategorije na posljednji radni dan u kalendarskoj godini.
Ako je prosječan godišnji prinos mirovinskoga fonda tijekom razdoblja od prethodne tri kalendarske godine manji od zajamčenoga prinosa, mirovinsko će društvo mirovinskomu fondu uplatiti razliku do zajamčenoga prinosa iz jamstvenoga pologa, a ako to nije dovoljno, iz temeljnoga kapitala mirovinskog društva do najviše 50% temeljnoga kapitala mirovinskoga društva.
Izračun zajamčenoga prinosa obavlja se u siječnju svake godine za prethodnu kalendarsku godinu