44. Što je referentni, a što zajamčeni prinos? Kakvu mi sigurnost kao članu fonda pruža jamstveni polog?

 

Svakom članu mirovinskog fonda jamči se prinos u visini referentnog prinosa odgovarajuće kategorije mirovinskih fondova, umanjenog za dvanaest postotnih bodova u mirovinskom fondu kategorije A, šest postotnih bodova u mirovinskom fondu kategorije B te tri postotna boda u mirovinskom fondu kategorije C.
Stopa referentnog prinosa mirovinskih fondova izračunava se za svaku kategoriju mirovinskih fondova za proteklu kalendarsku godinu, i to kao ponderirana aritmetička sredina stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova iste kategorije za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine, pri čemu je ponder udio neto vrijednosti imovine pojedinog mirovinskog fonda u ukupnoj neto vrijednosti imovine svih mirovinskih fondova iste kategorije na posljednji radni dan u kalendarskoj godini.
Ako je prosječan godišnji prinos mirovinskog fonda tijekom razdoblja od prethodne tri kalendarske godine manji od zajamčenog prinosa, mirovinsko će društvo mirovinskom fondu uplatiti razliku do zajamčenog prinosa iz jamstvenog pologa, a ako to nije dovoljno, iz temeljnog kapitala mirovinskog društva do najviše 50% temeljnog kapitala mirovinskog društva.
Izračun zajamčenog prinosa obavlja se u siječnju svake godine za prethodnu kalendarsku godinu.