41. Koliko iznosi naknada depozitaru?

 

Za poslove depozitara depozitar ima pravo na naknadu čiji najviši postotak propisuje HANFA, koja će svake godine, za narednu kalendarsku godinu, odlukom utvrditi visinu naknade depozitaru, ali ista ne može biti viša od 0,1% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda.
Naknada koja se na teret članova Fonda plaća depozitaru za Raiffeisen obvezne mirovinske fondove, godišnje u postotku od ukupne imovine fonda umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja, iznosi 0,017% godišnje.