Naknade u otvorenom dobrovoljnom mirovinskom fondu

 • Izlazna naknada
  • Prema važećim zakonskim odredbama i Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i propisima HANFA-e, mirovinsko društvo može naplatiti izlaznu naknadu.

   Za izlazak iz članstva u Fondu, u slučaju da se sredstva s osobnog računa prenose u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim ne upravlja Društvo, obračunava se i naplaćuje izlazna naknada od ukupnog iznosa imovine na osobnom računu člana Fonda u iznosu 1,75%.

   Izlazna naknada se ne zaračunava: 
   - članu Fonda koji prenosi sredstva s osobnog računa u Fondu u mirovinsko osiguravajuće društvo ili društva za životno osiguranje radi početka isplate mirovine,
   - članu Fonda koji prenosi sredstva na osobni račun otvoren u drugom dobrovoljnom mirovinskom fondu kojim upravlja Društvo,
   - u slučaju isplate mirovine putem Društva,
   - u slučaju smrti člana Fonda i
   - u slučaju odgovarajuće odluke Društva. 

   Naknade koje se primjenjuju na ugovore o članstvu sklopljene do 1. siječnja 2019. godine navedene su u Prospektu od 29. ožujka 2018. godine. 

 • Naknada za upravljanje
  • Prema važećim zakonskim odredbama i Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i propisima HANFA-e, mirovinsko društvo može naplatiti upravljačku naknadu.

   Naknada za upravljanje Fondom iznosi 1,8% godišnje od ukupne imovine Fonda umanjene za iznos svih obveza fonda s osnove ulaganja.

 • Naknada depozitaru
  • Prema važećim zakonskim odredbama i Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i propisima HANFA-e, mirovinsko društvo može naplatiti naknadu depozitaru. 

   Za poslove skrbništva depozitar ima pravo na naknadu pod uvjetima i najviše do visine propisane Zakonom i propisima HANFA-e. Naknada za poslove skrbništva obračunava se dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine mirovinskog fonda umanjene za iznos svih obveza fonda s osnove ulaganja, a isplaćuje se depozitaru jednom mjesečno, drugog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec. Naknada koja se na teret članova Fonda plaća depozitaru utvrđena je ugovorom o obavljanju poslova depozitara zaključenim između Raiffeisen mirovinskog društva i depozitara. Naknada koja se na teret članova Fonda plaća depozitaru Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, sukladno Ugovoru o skrbništvu nad imovinom Fonda, godišnje u postotku od ukupne imovine fonda umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja, iznosi 0,021% godišnje.

 • Ostali troškovi
  • Pored naknada iz imovine fonda mogu se izravno plaćati i slijedeći troškovi:
   - troškovi, provizije ili pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine fonda, uključujući nužne troškove radi zaštite, odnosno očuvanja imovine fonda.

   - troškovi vezani uz transakcije financijskim instrumentima koje su zaključene za račun fonda, a koje se poravnavaju neposredno ili posredno, posredstvom središnje druge ugovorne strane, uključujući i potrebne iznose nadoknade (margin) vezane za takve transakcije, a koje za pokriće rizika transakcije prikupljaju središnje druge ugovorne strane od članova sustava poravnanja te članovi sustava poravnanja od svojih klijenata, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju defnicije iz Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom.

 • Pokazatelj ukupnih troškova
  • Pokazatelj ukupnih troškova Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda u 2022. godini iznosio je 1,8465%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine Fonda.