36. Koje vrste naknada postoje?

 

Prema važećim zakonskim odredbama te Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima i propisima HANFA-e, mirovinsko društvo može naplatiti izlaznu i upravljačku naknadu. U slučaju izlaska iz fonda u vremenu kraćem od tri godine, osiguranik plaća izlaznu naknadu na ukupno ušteđena sredstva.
Za poslove depozitara, depozitar ima pravo na naknadu. Najviši postotak naknada propisuje HANFA.
Upravljačka naknada i naknada depozitaru obračunavaju se od ukupne imovine fonda.