49. Što se događa sa sredstvima u fondu ako osoba ode u invalidsku mirovinu?

 

Ako za člana mirovinskog fonda nastane potpuni gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupna kapitalizirana sredstva na osobnom računu člana mirovinskog fonda mirovinsko će društvo putem Središnjeg registra osiguranika prenijeti u državni proračun, a HZMO će mu odrediti invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, i to kao da je član fonda bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti.

Za člana mirovinskog fonda koji je stariji od 55 godina i koji je član mirovinskog fonda duže od 10 godina, ako bi mjesečna svota invalidske mirovine koja bi mu pripadala prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva uvećana za iznos osnovne invalidske mirovine iznosila više od mjesečne svote invalidske mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, sredstva s računa člana mirovinskog fonda prenijet će se putem Središnjeg registra osiguranika mirovinskom osiguravajućem društvu koje on izabere i koje mu osigurava trajnu mjesečnu invalidsku mirovinu prema svom programu, u skladu s posebnim zakonom.

Ako kod člana mirovinskog fonda nastane djelomični gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu ili pravom na privremenu invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, član fonda može ostvariti pravo na mirovinu samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, kao da je bio osiguran samo u tom osiguranju, a ukupna svota kapitaliziranih doprinosa s osobnog računa nakon ostvarivanja prava na tu mirovinu prenosi se putem Središnjeg registra osiguranika u državni proračun. 

Za detaljne informacije vezane uz ovu temu potrebno je kontaktirati Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.