Ostanak u obveznom mirovinskom fondu kategorije A

 

Temeljem zakonskih izmjena od 1. travnja 2024. godine, svaki osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije A ako mu je do referentnog datuma ostalo 10 ili više godina. Referentni dan je datum kada osiguranik stječe uvjete za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu u skladu sa Zakonom o mirovinskom osiguranju. Međutim, na temelju vlastitog zahtjeva možete ostati član mirovinskog fonda kategorije A sve dok imate pet ili više godina do mirovine.

Obavijest do kojeg se datuma može podnijeti takav zahtjev dostavlja vam Središnji registar osiguranika (REGOS) te Društvo na vašu e-mail adresu ili poštom na adresu prebivališta.

Ako do tog datuma član ne iskoristi mogućnost ostanka u kategoriji A, REGOS će ga rasporediti u obvezni mirovinski fond kategorije B kojim upravlja mirovinsko društvo člana na dan kada ima deset godina do starosne mirovine. Nakon što ga REGOS rasporedi u fond kategorije B, još uvijek na temelju vlastitog zahtjeva član može promijeniti kategoriju fonda i vratiti se u kategoriju A, sve dok do referentnog dana ima pet ili više godina.

Prilikom promjene kategorije mirovinskog fonda naknada za izlaz se ne naplaćuje. Izlazna naknada naplaćuje se samo u slučaju ako se istodobno radi i o promjeni mirovinskog društva.

Za podnošenje zahtjeva za ostanak u obveznom mirovinskom fondu kategorije A potrebna je važeća identifikacijska isprava sa slikom (osobna iskaznica ili putovnica).
Zahtjev umjesto osiguranika može podnijeti opunomoćenik temeljem punomoći osiguranika ovjerene od strane nadležnog tijela (ovjera potpisa). Punomoć trebate dostaviti na adresu REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb.

Zahtjev za ostankom u obveznom mirovinskom fondu kategorije A, kao i zahtjev za promjenom kategorije obveznog mirovinskog fonda član može podnijeti REGOS-u putem:

  • e-usluge Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena) u sustavu e-Građani
  • u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili
  • Mirovinski informativni centar Zagreb,  Gradišćanska 26, tel: +385 1 2100 668, e-mail: mic.zg@regos.hr
  • Mirovinski informativni centar Split, Antuna Gustava Matoša 3, tel: +385 21 243 400, e-mail: mic.st@regos.hr
  • Mirovinski informativni centar Rijeka, Titov trg 8A, tel: +385 51 614 448, e-mail: mic.ri@regos.hr
  • Mirovinski informativni centar Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 3, tel: +385 31 659 315, e-mail: mic.os@regos.hr

Ostali kontakti REGOS-a:
  • mrežna stranica: www.regos.hr
  • e-mail: regos@regos.hr
  • telefon: 01 4898 999
 
Informacije o potencijalnim prednostima i rizicima:

Vodite računa da kod izbora kategorije fonda vrijedi pravilo kao i kod drugih financijskih investicija - veći očekivani prinos načelno podrazumijeva i veći rizik te da prinosi fondova u prošlosti nisu pokazatelj dobiti ili gubitka fonda u budućem razdoblju. Za svoju odluku o izboru kategorije obveznog fonda bi trebali razmotriti  koliko Vam je vremena ostalo do mirovine, Vaše očekivane uplate mirovinskih doprinosa, stanje na osobnom računu u obveznom fondu i koje su Vaše osobne mogućnosti za preuzimanje rizika odnosno eventualnih gubitaka ušteđenih sredstava.

Fond kategorije A, prema investicijskim ograničenjima ulaganja spada u rizičniju kategoriju fondova s očekivanim višim prinosima u dužem periodu, te je primjereniji članovima mirovinskih fondova koji su više skloni riziku.
Investicijski cilj Fonda kategorije A je povećati vrijednost imovine Fonda u dužem razdoblju, gdje je razumno očekivati da će glavnina prinosa ovisiti o dijelu portfelja koji će biti uložen u dionice te alternativna ulaganja s dugoročnim vremenskim horizontom. Takav način investiranja može u kraćem razdoblju dovesti do pada vrijednosti obračunske jedinice i smanjenja vrijednosti uloženih sredstava.

Fond kategorije B, prema investicijskom ograničenju ulaganja spada u srednje rizičnu kategoriju fondova s očekivanim uravnoteženim prinosima u dužem periodu te je primjereniji članovima mirovinskih fondova umjerene sklonosti prema riziku.
Investicijski cilj fonda kategorije B je povećati vrijednost imovine Fonda u dužem razdoblju, gdje će pretežiti dio imovine biti uložen u obveznice, odnosno instrumente s fiksnim prinosom. U cilju povećanja očekivanog prinosa Fond će ulagati dio svoje imovine u dionice te u alternativna ulaganja s dugoročnim vremenskim horizontom. Takav način investiranja može u kraćem razdoblju dovesti do pada vrijednosti obračunske jedinice i smanjenja vrijednosti uloženih sredstava.

Fond kategorije C, prema ograničenjima ulaganja spada u najmanje rizičnu kategoriju fondova s nešto nižim očekivanim prinosima. Primjeren je za članove fonda kojima je do ispunjenja uvjeta za mirovinu ostalo manje od 5 godina, te za one članove fonda koji su najmanje skloni riziku.
Investicijski cilj fonda kategorije C je očuvanje i rast vrijednosti imovine Fonda investiranjem u obveznice i instrumente tržišta novca s posebnim naglaskom na održavanje odgovarajuće likvidnosti, te u manjem dijelu u visokolikvidne dionice. Imovina Fonda mora biti ročno usklađena s obvezama Fonda te ne smije biti uložena u alternativne investicijske fondove.