Stanje na osobnom računu

 

Članove Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova obavještavamo o stanju na osobnom računu jednom godišnje slanjem elektroničke pošiljke na adresu člana.​

Ako se želite informirati o stanju na računu to možete učiniti pozivom na besplatni broj info telefona 0800-0900. Molimo pripremite svoj korisnički broj i zaporku (PIN) temeljem kojeg ćemo Vam dati uvid u stanje i promet po osobnom mirovinskom računu. 
Radno vrijeme kontakt centra je radnim danom od 8 do 16 sati.

Stanje i promet na osobnom računu dobrovoljnog fonda možete provjeriti i na našim internetskim stranicama, iza opcije Prijava za članove.
Unošenjem korisničkog broja i zaporke (PIN-a) bit će Vam dostupni svi podaci o stanju i uplatama na Vaš osobni mirovinski račun.

U slučaju gubitka PIN-a:Ako želite biti obaviješteni o svakoj uplati na osobni mirovinski račun, možete zatražiti automatsku obavijest putem maila ili SMS-a.
Slobodno nas kontaktirajte kako bi aktivirali ove usluge i na Vašem računu! 
 
 
Pored navedenog, Središnji registar osiguranika (REGOS) će najmanje jednom godišnje svakome članu obveznoga mirovinskog fonda bez plaćanja naknade izdati potvrdu koja sadrži broj obračunskih jedinica na osobnom računu, vrijednost imovine koja se nalazi na osobnom računu, podatak o kategoriji mirovinskoga fonda u koji je ta imovina uložena, mirovinskom društvu koje upravlja mirovinskim fondom, o datumima uplate i svotama doprinosa koje je član mirovinskoga fonda imao u odgovarajućem razdoblju, informaciju o eventualnom prelasku u mirovinski fond druge kategorije u proteklom izvještajnom razdoblju te mogućnosti prelaska u mirovinski fond druge kategorije u sljedećih godinu dana.

Svi osiguranici obveznih miroivnskih fondova mogu imati pristup Elektroničkom korisničkom pretincu – Moj sandučić putem ENA sustava elektroničkih usluga s pimjenom e-PASS vjerodajnice ili tokena banke.