Pojmovnik

Pojmovi mirovinskog sustava:

 • Mirovinsko društvo
  • Mirovinsko društvo je dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje na temelju odobrenja HANFA-e upravlja obveznim ili dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

 • Obvezni mirovinski fond
  • Obvezni mirovinski fond je mirovinski fond koji na temelju odobrenja Agencije osniva mirovinsko društvo i kojim mirovinsko društvo upravlja u svoje ime i za zajednički račun članova mirovinskog fonda u skladu s odredbama Zakona. Obvezni mirovinski fond može biti mirovinski fond kategorije A, B ili C.

 • Obvezni mirovinski fondovi kategorije A, B, C
  • Obvezni mirovinski fondovi kategorije A, B, C su kategorije obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja isto mirovinsko društvo. Mirovinski fondovi različitih kategorija imaju različite strategije ulaganja. Preuzeti rizik treba biti najmanji u mirovinskom fondu kategorije C, a najveći u fondu kategorije A.

 • Dobrovoljni mirovinski fond
  • Dobrovoljni mirovinski fond je fond koji na temelju odobrenja HANFA-e može osnovati mirovinsko društvo, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima ili društvo za upravljanje UCITS fondovima i kojim neko od navedenih društava upravlja u svoje ime, a za zajednički račun članova fonda, u skladu s odredbama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Dobrovoljni mirovinski fond može biti otvoreni i zatvoreni.

 • Otvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • Otvoreni dobrovoljni mirovinski fond je dobrovoljni mirovinski fond u koji se, pod uvjetima predviđenima Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, mogu učlaniti sve fizičke osobe.

 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond je dobrovoljni mirovinski fond u koji se, pod uvjetima predviđenima Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, mogu učlaniti fizičke osobe koje su zaposlene kod poslodavca ili su članovi sindikata, članovi udruge samostalnih djelatnosti ili samozaposlene osobe.

 • Pokrovitelj
  • Pokrovitelj je pravna ili fizička osoba, uključujući i sindikate i poslodavce te udruge samostalnih djelatnosti, koja na bilo koji način sudjeluje u osnivanju zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda i uplatama u zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond u ime članova fonda.

 • Samozaposlena osoba
  • Samozaposlena osoba je osoba koja obavlja samostalnu djelatnost. To su, primjerice, obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i drugi, ili pak osoba koja samu sebe zapošljava u smislu odgovarajućih propisa druge države članice.

 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond s definiranim primanjima
  • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond s definiranim primanjima je zatvoreni fond koji pokriva biometričke rizike ili jamči investicijski rezultat ili određenu razinu mirovine, ako je osnivanje takve vrste fonda prema propisima države članice domaćina dopušteno.

 • Biometrički rizici
  • Biometrički rizici su rizici povezani sa smrću, invalidnošću ili dugim životnim vijekom.

 • Matična država članica
  • Matična država članica je država članica u kojoj je registrirano sjedište mirovinskog društva ili, ako ono nema registrirano sjedište, država članica u kojoj mirovinsko društvo obavlja svoju osnovnu djelatnost.

 • Država članica domaćin
  • Država članica domaćin je država članica različita od matične države članice čije se zakonodavstvo, koje uređuje područje rada i socijalne skrbi u dijelu koji se odnosi na mirovinski program, primjenjuje na odnos između pokrovitelja i članova zatvorenog fonda.

 • Država članica
  • Država članica je država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

 • Treća država
  • Treća država je država koja nije država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

 • UCITS fond
  • UCITS fond (eng. Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) je investicijski fond određen zakonom koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

 • Član obveznog mirovinskog fonda
  • Član obveznog mirovinskog fonda je osiguranik koji je prijavljen u obveznom mirovinskom fondu.

 • Član dobrovoljnog mirovinskog fonda
  • Član dobrovoljnog mirovinskog fonda je osoba koja je pristupila fondu na temelju zaključenog ugovora o članstvu s mirovinskim društvom i upisana je u registar članova fonda, slijedom čega ostvaruje ili će ostvariti pravo na mirovinu, u skladu s odredbama mirovinskog programa i zakona.

 • Član mirovinskog društva
  • Član mirovinskog društva je dioničar ili imatelj poslovnog udjela mirovinskog društva.

 • Korisnik mirovine
  • Korisnik mirovine je osoba koja je ostvarila pravo na mirovinu i prima mirovinu.

 • Mirovinska osiguravajuća društva
  • Mirovinska osiguravajuća društva specijalizirana za isplatu mirovina. Za sada u Hrvatskoj postoje samo dva – Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo i Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo.

 • Mirovina
  • Mirovina je periodična isplata u novcu koju mirovinsko osiguravajuće društvo ili fond isplaćuje osobi koja je ostvarila pravo na nju nakon ispunjavanja uvjeta propisanih zakonom. U slučaju obveznih mirovina isplata može biti samo doživotna, a u slučaju dobrovoljnih mirovina može biti doživotna ili privremena.

 • Referentni dan
  • Referentni dan je dan ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

 • Osobni račun u obveznom mirovinskom fondu
  • Osobni račun u obveznom mirovinskom fondu je račun otvoren na ime člana mirovinskog fonda u odabranom mirovinskom fondu, na kojem se evidentiraju uplaćeni doprinosi i sve promjene osobne imovine člana mirovinskog fonda tijekom razdoblja individualne kapitalizirane štednje, a koji vodi Središnji registar osiguranika.

 • Osobni račun u dobrovoljnom mirovinskom fondu
  • Osobni račun u dobrovoljnom mirovinskom fondu je račun otvoren na ime člana dobrovoljnog mirovinskog fonda u odabranom fondu, na kojemu se evidentiraju uplaćena novčana sredstva i sve promjene osobne imovine člana fonda tijekom razdoblja individualne kapitalizirane štednje. Osobni račun vodi mirovinsko društvo.

 • Mirovinski program
  • Mirovinski program predstavlja cjelokupnost pravila, propisa, sporazuma, ugovora ili izjava kojima se uređuju međusobna prava i obveze za stjecanje prava na mirovinu u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje.

 • Prijenos računa
  • Prijenos računa znači prijenos sredstava s osobnog računa člana iz jednog u drugi mirovinski fond.

 • Naknada za izlaz iz fonda
  • Naknada za izlaz iz fonda znači naknadu koja se naplaćuje za prelazak člana iz jednog u drugi fond.

 • Informativni prospekt
  • Informativni prospekt znači izjavu mirovinskog društva s cjelovitom, točnom i objektivnom informacijom o mirovinskom fondu i mirovinskom društvu koje upravlja tim fondom, na temelju koje potencijalni član mirovinskog fonda može donijeti odluku o članstvu u mirovinskom fondu.

 • Statut
  • Statut je temeljni akt mirovinskog fonda kojim se određuju osnovni pravni odnosi fonda.

 • Jamstveni polog
  • Jamstveni polog su sredstva na posebnom računu otvorenom u depozitaru, a na kojem mirovinsko društvo mora držati 132.722,81 eura za svakih 10.000 članova iznad pedeset tisuća članova svih kategorija mirovinskih fondova kojima mirovinsko društvo upravlja.

 • Depozitar
  • Depozitar je kreditna institucija ili podružnica kreditne institucije kojoj su povjerene dužnosti propisane odredbama Zakona.

 • HANFA
  • HANFA je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, čije su nadležnosti i djelokrug rada propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga te Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima i Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Ona je glavno regulatorno i nadzorno tijelo RH za nadzor zakonitosti u poslovanju mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava te nadzor i regulaciju ostalih sudionika na tržištu kapitala u Hrvatskoj.

 • REGOS
  • REGOS - Središnji registar osiguranika državna je ustanova za vođenje evidencije o stanju osobnih mirovinskih računa. Osnovna mu je zadaća prikupljanje doprinosa za članove obveznih mirovinskih fondova i vođenje evidencije o osobnim računima članova. Šalteri REGOS-a jedino su mjesto na kojima se može izabrati obvezni mirovinski fond, a nalaze se u poslovnicama FINA-e.

 • HZMO – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
  • HZMO – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje državna je ustanova osnovana radi ostvarivanja prava zaposlenika, poljoprivrednika, obrtnika i drugih osoba iz obveznog mirovinskog osiguranja, na temelju generacijske solidarnosti.

 • Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje
  • Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (eng. European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) Europsko je nadzorno tijelo osnovano Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010.).