Raiffeisen otvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Raiffeisen otvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Učlani se

Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond

Vrsta fonda: dobrovoljni mirovinski fond
Valuta fonda: EUR
Početna vrijednost obračunske jedinice: 13,2723 EUR
Datum početka rada fonda: 6. kolovoz 2002
   
Naknade
Izlazna naknada: 1,75% (plaća se samo u slučaju prijenosa računa u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim ne upravlja Društvo)
Naknada za upravljanje: 1,8%
Pokazatelj ukupnih troškova: U 2023. godini iznosio je 1,84%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine Fonda.
Naknada depozitaru: 0,021%
Depozitar: Raiffeisenbank Austria d.d.
 • Vrijednost obračunske jedinice i prinosi
  • Vrijednost obračunske jedinice i prinosi

   Vrijednost obračunske jedinice Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond

   Datum Vrijednost u EUR
   21.05.2024. 38,4979

   Datum od:

   Datum do:

   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava.

   Prinosi

   Prinos u 2024. godini

   Datum Prinosi
   od 31.12.2023. do 21.05.2024. 1,57 %

   Prinos prethodnih godinu dana

   Datum Prinosi
   od 21.05.2023. do 21.05.2024. 6,59 %

   Prosječan prinos od osnutka fonda

   Datum Prinosi
   od 06.08.2002. do 21.05.2024. 5,01 %

   Prinos po godinama

   Datum Prinosi
   od 31.12.2018. do 31.12.2019. 8,86%
   od 31.12.2019. do 31.12.2020. -1,04%
   od 31.12.2020. do 31.12.2021. 8,12%
   od 31.12.2021. do 31.12.2022. -4,99%
   od 31.12.2022. do 31.12.2023. 8,62%
   Opis i metodologija načina na koji je prinos izračunat: Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa. Napomena: rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.
 • NAV
  • NAV

   Neto vrijednost imovine Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 21.05.2024 je 331.969.346,02 EUR

   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava.
 • Struktura ulaganja
  • Struktura ulaganja

   Struktura ulaganja mirovinskoga fonda na dan 30.04.2024

 • Osnovni podaci
  • Osnovni podaci

   Društvo kroz strategiju aktivnog upravljanja imovinom Fonda nastoji postići osnovni cilj, a to je ostvarenje primjerenog prinosa Fonda na dugi rok u odnosu na preuzeti rizik, osiguravajući pritom optimalan rast mirovinske štednje.
   U slučaju promjene zakonskih propisa, Društvo prilagođava strategiju ulaganja novonastalim uvjetima te u skladu s time mijenja Prospekt Fonda.
   Društvo će u ime i za račun Fonda prihode od kamate i dividendi ponovno reinvestirati u Fond.
   Društvo će imovinu Fonda ulagati pažnjom dobrog stručnjaka, u skladu s odredbama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, podzakonskim propisima i Prospektom Fonda, na način koji jamči sigurnost, kvalitetu, likvidnost i profitabilnost cjelokupnog portfelja Fonda, uz smanjivanje rizika kroz diverzifikaciju ulaganja na više međusobno slabo povezanih pojedinačnih ulaganja.
   Imovina Fonda će se ulagati u najboljem interesu članova Fonda. U slučaju nastanka potencijalnog sukoba interesa, Društvo će osigurati da se imovina Fonda ulaže prvenstveno i isključivo u interesu članova Fonda. Svi članovi su u istom položaju.
    
   Za Fond je specifična umjereno konzervativna politika ulaganja, koja nije suviše rizična niti suviše konzervativna.
    
   Ciljana struktura portfelja Fonda (strategija ulaganja)
   udio imovine vrsta imovine
   75% dužnički vrijednosni papiri
   25%* vlasnički vrijednosni papiri
    
   *Može varirati od 0% do 55% ovisno o kretanjima na tržištu kapitala

    

 • Rizici
  • Rizici

   Ulaganje u mirovinski fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika od strane članova mirovinskog fonda. Osnovni izvori zarade od ulaganja imovine mirovinskog fonda proizlaze iz izlaganja određenim vrstama rizika kao što su tržišni, kreditni i drugi oblici rizika. Primarni izvor rizika ulaganja u mirovinski fond predstavlja kretanje cijena financijskih instrumenata u portfelju mirovinskog fonda koje u budućnosti mogu rasti ili padati u usporedbi s cijenama istih prilikom uplate doprinosa u mirovinski fond, odnosno kupnje određenog broja obračunskih jedinica mirovinskog fonda. Stoga postoji mogućnost da, ukoliko dođe do pada cijena, vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda u nekom vremenskom razdoblju nakon dana uplate doprinosa u mirovinski fond može biti manja od vrijednosti obračunske jedinice na dan uplate tih doprinosa. Općenito, rizik ulaganja u mirovinski fond predstavlja mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan.
   Imovina mirovinskog fonda najvećim je djelom uložena u financijske instrumente s fiksnim prinosom, kao što su obveznice i instrumenti tržišta novca, te na vrijednost udjela mirovinskog fonda posebno velik utjecaj ima kamatni rizik i kreditni rejting izdavatelja navedenih vrsta financijskih instrumenata. S obzirom da se imovina mirovinskog fonda ulaže u dionice i dioničke fondove, vrijednost portfelja mirovinskog fonda bit će pod utjecajem rizika promjene cijena dionica. Imovina mirovinski fonda denominirana u stranoj valuti pod utjecajem je i tečajnog rizika, tj. promjene tečajeva stranih valuta spram eura. Također, imovina mirovinskog fonda pod utjecajem je i drugih oblika rizika od kojih su značajni kreditni rizici i rizici likvidnosti.

   •    Tržišni rizici
   Tržišni rizik predstavlja mogućnost da će buduće promjene tržišnih uvjeta dovesti do smanjenja prinosa financijskog instrumenta u kojeg je uložena imovina mirovinskog fonda, odnosno dovesti do umanjenja njegove vrijednosti. Tržišni uvjeti u velikoj su mjeri odraz ekonomskih i političkih uvjeta u državama u koje je uložena imovina, kao i stanja svjetske ekonomije. Tržišni rizik obuhvaća cjenovni rizik, kamatni rizik i tečajni rizik.
   Cjenovni rizik je rizik gubitka ili smanjenja vrijednosti financijskog instrumenta uslijed pada njegove cijene.
   Kamatni rizik je rizik smanjenja vrijednosti ulaganja uslijed promjene kamatnih stopa. Ukoliko kamatne stope na tržištu rastu cijene dužničkih vrijednosnih papira padaju i obrnuto, dok njihovi prinosi približno slijede kretanja kamatnih stopa. Na promjene cijena navedenih vrsta ulaganja utječe i vrijeme do dospijeća, pri čemu su kratkoročni dužnički vrijednosti papiri općenito manje podložni riziku promjene kamatnih stopa.
   Tečajni rizik je rizik promjene tečaja strane valute u odnosu na euro ili drugu referentnu valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje.

   •    Kreditni rizici
   Kreditni rizik predstavlja vjerojatnost da izdavatelj financijskog instrumenta koji se nalazi u imovini mirovinskog fonda ili osoba s kojom je sklopljen posao na financijskom tržištu, neće u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obveze, što bi negativno utjecalo na likvidnost i vrijednost imovine mirovinskog fonda. Kreditni rizik je rizik koji proizlazi iz promjene, odnosno pada kreditne sposobnosti izdavatelja vrijednosnih papira i drugih dužnika prema kojima mirovinski fond ima potraživanja.
   Vrste kreditnog rizika su: dugoročni kreditni rizik izdavatelja, rizik suprotne ugovorne strane, koncentracijski rizik i rizik namire.
   Dugoročni kreditni rizik izdavatelja je rizik da izdavatelj dužničkog vrijednosnog papira neće ispuniti ugovorne financijske obveze. Neispunjavanje obveza podrazumijeva neplaćanje odnosno prisilno restrukturiranje ugovornih obveza.
   Rizik suprotne ugovorne strane javlja se prvenstveno kod izvedenica kojima se trguje van uređenog tržišta (OTC), depozita, repo transakcija, transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira i transakcija s dugim rokom namire.
   Koncentracijski rizik je svaka pojedinačna, izravna ili neizravna, izloženost prema jednoj osobi, odnosno grupi povezanih osoba ili skup izloženosti koje povezuju zajednički činitelji rizika kao što su isti gospodarski sektor, odnosno geografsko područje, a što može dovesti do gubitka koji bi mogli ugroziti poslovanje.
   Rizik namire je vjerojatnost da se realizacija ili namira zaključenih transakcija neće realizirati sukladno dogovorenim uvjetima, da će biti otežana ili potpuno onemogućena.

   •    Rizici likvidnosti
   Rizik likvidnosti je rizik nemogućnosti transformacije pojedinih oblika imovine u novčana sredstva (rizik likvidnosti imovine) ili rizik nemogućnosti uravnoteženja kratkoročnih platežnih mogućnosti s jedne strane i kratkoročnih obveza s druge strane (rizik novčanog tijeka).
   Rizik likvidnosti imovine je nemogućnost prodaje financijske imovine po cijeni približno jednakoj fer vrijednosti te imovine, a do kojeg može doći uslijed promjena u rasponima između kupovnih i prodajnih cijena, prevelike izloženosti pojedinoj poziciji u portfelju, nedovoljne dubine tržišta, odnosno drugih poslovnih nepogodnosti na tržištu.
   Rizik novčanog tijeka predstavlja vjerojatnost da mirovinski fond neće moći pravovremeno izvršiti svoje obveze.
    

   Stupanj utjecaja rizika na Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond
    
   Vrsta rizika Utjecaj
   Tržišni rizik Umjeren
   Cjenovni rizik Umjeren
   Kamatni rizik Povećan
   Tečajni rizik Umjeren
   Kreditni rizik  
   Dugoročni kreditni rizik izdavatelja Umjeren
   Rizik suprotne ugovorene strane Vrlo nizak
   Koncentracijski rizik Umjeren
   Rizik namire Vrlo nizak
   Rizik likvidnosti  
   Rizik likvidnosti imovine Vrlo nizak
   Rizik novčanog tijeka Vrlo nizak