Osnovni podaci

 

Društvo kroz strategiju aktivnog upravljanja imovinom Fonda nastoji postići osnovni cilj, a to je ostvarenje primjerenog prinosa Fonda na dugi rok u odnosu na preuzeti rizik, osiguravajući pritom optimalan rast mirovinske štednje.
U slučaju promjene zakonskih propisa, Društvo prilagođava strategiju ulaganja novonastalim uvjetima te u skladu s time mijenja Prospekt Fonda.
Društvo će u ime i za račun Fonda prihode od kamate i dividendi ponovno reinvestirati u Fond.
Društvo će imovinu Fonda ulagati pažnjom dobrog stručnjaka, u skladu s odredbama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, podzakonskim propisima i Prospektom Fonda, na način koji jamči sigurnost, kvalitetu, likvidnost i profitabilnost cjelokupnog portfelja Fonda, uz smanjivanje rizika kroz diverzifikaciju ulaganja na više međusobno slabo povezanih pojedinačnih ulaganja.
Imovina Fonda će se ulagati u najboljem interesu članova Fonda. U slučaju nastanka potencijalnog sukoba interesa, Društvo će osigurati da se imovina Fonda ulaže prvenstveno i isključivo u interesu članova Fonda. Svi članovi su u istom položaju.
 
Za Fond je specifična umjereno konzervativna politika ulaganja, koja nije suviše rizična niti suviše konzervativna.
 
Ciljana struktura portfelja Fonda (strategija ulaganja)
udio imovine vrsta imovine
75% dužnički vrijednosni papiri
25%* vlasnički vrijednosni papiri
 
*Može varirati od 0% do 55% ovisno o kretanjima na tržištu kapitala