Informacije za članove

 • Stanje na osobnom računu
  • Članove Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova obavještavamo o stanju na osobnom računu jednom godišnje slanjem elektroničke pošiljke na adresu člana.​

   Ako se želite informirati o stanju na računu, to možete učiniti putem naše mobilne aplikacije Raiffeisen mirovinski fondovi gdje možete vidjeti stanje i promet po osobnom mirovinskom računu.

   Svoje stanje na računu možete saznati i pozivom na besplatni broj info telefona 0800-0900. Molimo pripremite svoj korisnički broj i zaporku (PIN) temeljem kojeg ćemo Vam dati uvid u stanje i promet po osobnom mirovinskom računu. 
   Radno vrijeme kontakt centra je radnim danom od 8 do 16 sati.

   Stanje i promet na osobnom računu dobrovoljnog fonda možete provjeriti i na našim internetskim stranicama, iza opcije Prijava za članove.
   Unošenjem korisničkog broja i zaporke (PIN-a) bit će Vam dostupni svi podaci o stanju i uplatama na Vaš osobni mirovinski račun.

   U slučaju gubitka PIN-a:


   Ako ste korisnik naše mobilne aplikacije Raiffeisen mirovinski fondovi, nakon svake uplate na Vaš osobni mirovinski račun dobit ćete push poruku.

   Ako želite biti obaviješteni o svakoj uplati na osobni mirovinski račun, možete zatražiti automatsku obavijest putem maila ili SMS-a.
   Slobodno nas kontaktirajte kako bi aktivirali ove usluge i na Vašem računu! 
    
    
   Pored navedenog, Središnji registar osiguranika (REGOS) će najmanje jednom godišnje svakom članu obveznog mirovinskog fonda bez plaćanja naknade izdati potvrdu koja sadrži broj obračunskih jedinica na osobnom računu, vrijednost imovine koja se nalazi na osobnom računu, podatak o kategoriji mirovinskog fonda u koji je ta imovina uložena, mirovinskom društvu koje upravlja mirovinskim fondom, o datumima uplate i svotama doprinosa koje je član mirovinskog fonda imao u odgovarajućem razdoblju, informaciju o eventualnom prelasku u mirovinski fond druge kategorije u proteklom izvještajnom razdoblju te mogućnosti prelaska u mirovinski fond druge kategorije u sljedećih godinu dana.

   Svi osiguranici obveznih mirovinskih fondova mogu imati pristup Elektroničkom korisničkom pretincu – Moj sandučić putem ENA sustava elektroničkih usluga s pimjenom e-PASS vjerodajnice ili tokena banke.

 • Zahtjev za izmjenu podataka
  • Ako ste promijenili svoje osobne podatke, molimo Vas da ih ažurirate putem naše mobilne aplikacije Raiffeisen mirovinski fondovi.

   Ako ste promijenili svoje osobne podatke, a niste korisnik naše mobilne aplikacije, molimo Vas da nam dostavite ispunjen i potpisan Zahtjev za izmjenu podataka.

   Uz Zahtjev je obavezno priložiti presliku osobne iskaznice člana.
   Ispunjeni i potpisani Zahtjev za izmjenu podataka, s pripadajućom dokumentacijom možete dostaviti na sljedeće načine:

   • putem maila na mail adresu mojamirovina@rmf.hr

   • telefaksom na broj 01/6003 927

   • poštom na adresu Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb.


   Za sve dodatne informacije možete se javiti našem Kontakt centru na besplatni info telefon 0800 0900.

 • Nasljeđivanje sredstava
  • Pravo nasljeđivanja mirovinskih sredstava uplaćenih u obvezni mirovinski fond ostvarivo je isključivo u slučaju prerane smrti nositelja osiguranja, tj. osobe za koju su uplaćivana mirovinska sredstva. Kada član fonda premine, ušteđena sredstva ne ostaju obveznomu mirovinskom fondu, već se isplaćuju prema nalogu državnih institucija!
   U slučaju smrti nositelja osiguranja zakonski nasljednici (obitelj) trebaju pokrenuti postupak za ostvarivanje obiteljske mirovine (ako zadovoljavaju zakonske uvjete) ili, u slučaju da nemaju pravo na obiteljsku mirovinu, tada će obitelj moći naslijediti novac koji je bio uplaćivan u obvezni mirovinski fond. Važno je napomenuti da se pravo nasljeđivanja ostvaruje samo ako nositelj osiguranja nije ranije već počeo primati mirovine.
   Bilo kakvo raspolaganje sredstvima ušteđenima u obveznom mirovinskom fondu vezano je uz ostvarivanje prava iz prvoga mirovinskog stupa (HZMO). Stoga Vam savjetujemo da se u slučaju smrti nositelja osiguranja javite na zajednički pozivni centar REGOS-a, na broj telefona 01 4898 999.
    
   Ovdje pogledajte:

   Obveza ROMF-a u slučaju smrti člana fonda

   U slučaju da postoji pravo na obiteljsku mirovinu, tada će sredstva  s mirovinskog računa Raiffeisen obveznoga mirovinskog fonda, na temelju rješenja HZMO-a, a po nalogu  REGOS-a biti prebačena na prijelazni račun REGOS-a. REGOS će novac proslijediti na račun HZMO-a ili na račun odabranoga mirovinskog osiguravajućeg društva, koje će isplaćivati mirovinu. 

   Ako je preminuli član mirovinskoga fonda u trenutku smrti bio stariji od 55 godina i ako je bio član mirovinskoga fonda duže od 10 godina te ako bi mjesečna svota obiteljske mirovine na temelju ukupnih kapitaliziranih sredstava umrloga člana mirovinskoga fonda, koja bi članovima obitelji pripadala prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva i uvećana za iznos osnovne obiteljske mirovine iznosila više od mjesečne svote obiteljske mirovine, sredstva neće biti prebačena na račun HZMO-a, nego će se putem Središnjeg registra osiguranika prenijeti mirovinskom osiguravajućem društvu koje članovi obitelji izaberu, a koje im osigurava mjesečnu obiteljsku mirovinu prema svojeme programu, u skladu s posebnim zakonom.
    
   U slučaju da ne postoji pravo na obiteljsku mirovinu, sredstva ušteđena u Raiffeisen obveznome mirovinskom fondu bit će prema rješenju nadležnoga Suda, a po nalogu REGOS-a prebačena na prolazni račun REGOS-a, s kojega će biti isplaćena nasljedniku.

   Važno je napomenuti da Raiffeisen obvezni mirovinski fond, prema zakonskim propisima, ušteđena sredstva može isplatiti jedino i isključivo na prolazni račun REGOS-a, i to prema donesenim rješenjima i nalogu REGOS-a, a ne izravno nasljednicima.


   Tko ima pravo na obiteljsku mirovinu u slučaju smrti nositelja osiguranja     

   Da biste ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu iz prvog i drugog mirovinskog stupa, morate podnijeti zahtjev nadležnoj područnoj službi HZMO-a. To je ured HZMO-a na području na kojem je preminula osoba bila posljednji put osigurana. Ako je od posljednje uplate doprinosa proteklo više od 12 mjeseci, tada je nadležna područna služba HZMO-a na području na koem se nalazi prebivalište osobe koja podnosi zahtjev. 

   U slučaju da je riječ o smrti osiguranika koji je već bio započeo s korištenjem mirovine, tada je nadležna područna služba HZMO-a na čijem je području bilo prebivalište korisnika mirovine.

   Tiskanicu za podnošenje zahtjeva možete kupiti u "Narodnim novinama", a prilikom predaje popunjenoga zahtjeva potrebno je priložiti:  

   - radnju knjižicu osobe od koje se izvodi pravo na mirovinu,

   - smrtni list – vjenčani list,

   - rodne listove za sve članove obitelji koji traže da im se prizna pravo na mirovinu te školske potvrde za djecu na redovnome školovanju,

   - izjavu jesu li članovi obitelji zaposleni, odnosno koriste li neku drugu mirovinu.

    

   Ako je prebivalište osobe od koje se izvodi zahtjev za mirovinu bilo u inozemstvu, tada je nadležna ona područna služba u kojoj je osoba posljednje bila osigurana. Uz navedene dokumente potrebno je priložiti i dokaze o radu u inozemstvu (osiguraničke karte i slično) te dokaz o državljanstvu.


   U nastavku donosimo samo sažetak osnovnih prava. Molimo Vas da se za detaljnije informacije svakako obratite nadležnim državnim službama.

   Što učiniti ako nemate pravo na obiteljsku mirovinu? 
   Ako nema korisnika obiteljske mirovine ili se to pravo ne može ostvariti, sredstva s osobnoga mirovinskog računa preminulog osiguranika postaju nasljedna i isplaćuju se u gotovini. 

   Dokumentacija koju za isplatu nasljedstva treba dostaviti na adresu: REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb:

   - original ili ovjerena preslika pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju u kojemu su navedena sredstva II. stupa, izdan / izdana od suda / javnoga bilježnika u Republici Hrvatskoj,

   - Zahtjev za isplatu nasljedstva.


   Zahtjev za isplatu nasljedstva može se dostaviti REGOS-u i u slobodnoj formi, a mora obvezno sadržavati sljedeće elemente:

   - ime i prezime preminule osobe,

   - MBG/OIB preminule osobe,

   - ime i prezime podnositelja zahtjeva,

   - OIB podnositelja zahtjeva,

   - račun primatelja plaćanja u IBAN konstrukciji,

   - datum podnošenja zahtjeva,

   - vlastoručno potpisan zahtjev.


   Postupak isplate nasljedstva traje 15-20 dana, ako je dostavljena dokumentacija uredna (gore navedeno Rješenje i Zahtjev).

 • Kako promijeniti fond
  • Promjena obveznog mirovinskog fonda i društva koje njime upravlja se obavlja osobno na šalteru Središnjeg registra osiguranika (REGOS) uz predočenje osobne iskaznice. Obvezni mirovinski fond može se promijeniti protekom 15 radnih dana od prethodnog izbora obveznog mirovinskog fonda. Promjena se ne može obaviti nakon izbora mirovinskog osiguravajućeg društva.

   Kod prelaska člana u drugi obvezni mirovinski fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo, mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom ima zakonsko pravo zaračunati izlaznu naknadu koja iznosi:

   • prvoj godini članstva 0,8%,

   • u drugoj godini članstva 0,4%,

   • u trećoj godini članstva 0,2%, dok se

   • u četvrtoj godini članstva izlazna naknada ne naplaćuje.

   Izlazna naknada se obračunava na ukupnu vrijednost sredstava na osobnomu računu člana.

 • Kako promijeniti kategoriju fonda
  • Osiguranici mogu sami izabrati mirovinski fond, a ako to ne učine u propisanom zakonskom roku od prvog zaposlenja, REGOS će ih rasporediti u jedan od obveznih mirovinskih fondova kategorije A.

   Član će automatski biti raspoređen u kategoriju B 10 godina do referentnog datuma, ali na temelju svog zahtjeva može ostati u kategoriji A, ako mu je do referentnog dana ostalo 5 ili više godina. Članovi mogu i nkandno tražiti povratak u kategoriju A obveznog mirovinskog fonda. 

   Član može tražiti prelazak u kategoriju B ili C i može ostati u kategoriji B ili C neovisno o duljini razdoblja do umirovljenja.

   Posljednjih 6 mjeseci prije umirovljenja član ne može tražiti promjenu kategorije.

   Gdje i kada promijeniti kategoriju fonda?
   Na šalterima REGOS-a u poslovnicama FINA-e član fonda može promijeniti kategoriju fonda jednom godišnje, bilo kada tijekom godine.

   Više o uvjetima članstva u kategorijama A, B i C obveznih mirovinskih fondova i kako promijeniti kategoriju pročitajte na poveznici. 

 • Naknade u obveznim mirovinski fondovima
  • Prema važećim zakonskim odredbama i Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima i propisima HANFA-e, mirovinsko društvo može naplatiti ulaznu, izlaznu i upravljačku naknadu. Na svaki uplaćeni doprinos osiguranik plaća ulaznu naknadu, a u slučaju izlaska iz fonda u vremenu kraćem od tri godine osiguranik plaća izlaznu naknadu na ukupno ušteđena sredstva.

   Ulazna naknada
   Izmjenama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima koje su stupile na snagu 1. 1. 2024. godine ukinuta je ulazna naknada u obvezni mirovinski fond.

   Naknada za upravljanje imovinom
   Radi pokrića troškova upravljanja imovinom fonda mirovinsko društvo za upravljanje zaračunava mirovinskom fondu određenu naknadu. Naknada za upravljanje mijenja se sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima.
   Prema izmjenama zakona koje su stupile na snagu 1. 1. 2024. godine naknada za upravljanje iznosi:

   • u 2024. godini 0,25% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.
   • u 2025. godini 0,24% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.
   • u 2026. godini 0,23% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.
   • u 2027. godini 0,22% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.
   • u 2028. godini 0,21% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.
   • u 2029. godini 0,20% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.

    
   Izlazna naknada
   Ova naknada se naplaćuje u slučaju kada osiguranik odluči promijeniti obvezni mirovinski fond, ako je od prvog izbora proteklo manje od tri godine. Izlaznu naknadu, kao i sve ostale naknade, zaračunavaju svi obvezni mirovinski fondovi. Prema zakonskim propisima izlazne naknade iznose:

   - u prvoj godini članstva 0,8%
   u drugoj godini članstva 0,4%
   u trećoj godini članstva 0,2%

   Nakon tri godine članstva izlazna se naknada ne naplaćuje.

   Naknada depozitaru
   Naknada koja se na teret članova Fonda plaća depozitaru Fonda Privrednoj banci Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, u skladu s Ugovorom o skrbništvu nad imovinom Fonda, godišnje u postotku od osnovice koju propisuje Agencija, iznosi 0,017% godišnje.

 • Rješavanje sporova i podnošenje prigovora
  • Naše Društvo će:

   - uspostaviti i ostvarivati primjerene postupke kojima se osigurava da se reklamacije članova mirovinskih fondova kojima Društvo upravlja rješavaju na adekvatan način te da nema ograničenja za ostvarivanje prava članova, uspostaviti i ostvarivati primjerene postupke kojima se osigurava dostupnost informacija u vezi s postupkom rješavanja reklamacija članova mirovinskih fondova i članovima mirovinskih fondova i HANFA-e te

   - voditi evidenciju i čuvati dokumentaciju o svim reklamacijama članova mirovinskih fondova i mjerama koje su na temelju tih reklamacija poduzete, i to najmanje pet godina od dana posljednjega postupanja povodom reklamacije.

   Nadalje, vezano uz rješavanje sporova između našega mirovinskog društva i članova, a bez utjecaja na mogućnost rješavanja ovih sporova pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, naše mirovinsko Društvo osigurava uvjete za izvansudsko mirno rješavanje sporova putem Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

   Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

   Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u poslovnim prostorijama Društva te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:

   Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
   Petrinjska 59, 10000 Zagreb

   ili na

   e-mail adresu: mojamirovina@rmf.hr
    

   Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.