Osnovni podaci

 

Ciljevi i strategija ulaganja Raiffeisen mirovinskoga fonda kategorije A

Društvo će u svojim ulaganjima poštovati načela sigurnosti, razboritosti, opreza, likvidnosti, razdiobe rizika i smanjenja rizika raspršenošću ulaganja, s ciljem osiguranja optimalnog rasta mirovinske štednje članova Fonda u odnosu na preuzeti rizik.
Investicijski cilj Fonda je ulaganje prikupljenih sredstava članova Fonda u svrhu povećanja vrijednosti imovine Fonda na dugi rok radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda, a u skladu sa zakonskim odredbama.
Fond ima uravnoteženi profil rizika koji proizlazi iz najvećeg dopuštenog zakonskog ograničenja ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire, direktno ili indirektno putem ulaganja u imovinu definiranu Statutom Fonda.
Društvo će primjenjivati aktivnu strategiju upravljanja imovinom Fonda vodeći pritom računa o uvjetima na tržištima kapitala.

Usporedni prikaz glavnih karakteristika obveznih mirovinskih fondova
 

Kategorija fonda Raiffeisen mirovinski fond A Raiffeisen mirovinski fond B Raiffeisen mirovinski fond C
Tko može biti član? Članovi mogu biti svi oni kojima je ostalo 10 ili više godina do referentnoga datuma*. Članovi mogu ostati u fondu kategorije A i ako im je do referentnoga datuma ostalo 5 godina, ako pravovremeno zatraže da ih se ne rasporedi u fond kategorije B ili naknadnom promjenom kategorije fonda. Članovi mogu biti svi. Članovi mogu biti svi.
Osiguranici kojima je ostalo manje od 5 godina do referentnoga datuma ne mogu biti članovi Raiffesen obveznog mirovinskog fonda kategorije A. Osiguranici kojima je do referentnoga dana ostalo 10 godina raspoređeni su u fond kategorije B, osim ako ne zatraže ostanak u fondu kategorije A. Osiguranici mogu ostati u fondu kategorije B do odlaska u mirovinu, a na zahtjev mogu promijeniti kategoriju fonda u kategoriju C. Osiguranici na zahtjev mogu promijeniti kategoriju fonda u kategoriju C. Svakom članu fonda kategorije C omogućuje se povratak u kategoriju B, ako mu je do referentnoga dana ostalo najmanje 6 mjeseci.
Do referentnog datuma* mi je ostalo više od 5 godina. Mogu li biti član? DA DA DA
       
Do referentnog datuma* mi je ostalo manje od 5 godina. Mogu li biti član? NE DA DA
Očekivani prinos u dugom roku Očekuje se viši prinos u dugom roku. U dugom roku očekuje se prinos veći od prinosa fonda kategorije C, odnosno manji prinos od fonda kategorije A. Očekuje se niži prinos u dugom roku.
Profil rizičnosti balansirani fond umjereno konzervativni fond konzervativni fond
kategorija umjereno rizičnog fonda čiji je profil rizičnosti određen zakonskim ograničenjima i strategijom ulaganja u pojedine klase imovine​ kategorija fonda čiji se profil rizičnosti nalazi između profila rizičnosti fondova kategorija A i C, a sukladno zakonskim ograničenjima i strategijom ulaganja u pojedine klase imovine kategorija najmanje rizičnog fonda čiji je profil rizičnosti određen zakonskim ograničenjima i strategijom ulaganja u pojedine klase imovine
Koja su najvažnija ograničenja? Minimalno 30% neto imovine fonda mora biti uloženo u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica
ili država članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD) te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a odnosno javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica.
Minimalno 50% neto imovine fonda mora biti uloženo u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica
ili država članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD) te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a odnosno javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica.
Minimalno 70% neto imovine fonda mora biti uloženo u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica
ili država članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD) te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a odnosno javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica.
Maksimalno 65% neto imovine fonda može se držati u prenosivim vlasničkim vrijednosnim papirima izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU-a ili zemalja OECD-a, uključujući i posrednu izloženost putem UCITS fondova, financijskih izvedenica i odgovarajuće fondove koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a.  Maksimalno 40% neto imovine fonda može se držati u u prenosivim vlasničkim vrijednosnim papirima izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU-a ili zemalja OECD-a, uključujući i posrednu izloženost putem UCITS fondova, financijskih izvedenicai i odgovarajuće fondove koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a. Ulaganje u dionice nije dozvoljeno, a izloženost investicijskim fondovima ograničena je na 10%
Minimalno 40% neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u eurima. Minimalno 60% neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u eurima. Minimalno 90% neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u eurima.

*Referenti datum je dan ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

Član mirovinskog fonda može promijeniti kategoriju mirovinskog fonda jednom godišnje, bilo kada tijekom godine.