Prelazak u obvezni mirovinski fond kategorije B ili C

 

Temeljem zakonskih izmjena od 1. travnja 2024. godine, članom obveznog mirovinskog fonda kategorije B ili C moguće je biti cijelo vrijeme osiguranja, neovisno o duljini razdoblja do referentnog dana. Referentni dan je datum kada osiguranik stječe uvjete za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu u skladu sa Zakonom o mirovinskom osiguranju.

Svi osiguranici imaju mogućnost prijeći u obvezni mirovinski fond kategorije B ili C, pri čemu treba imati na umu da je kategoriju obveznog mirovinskog fonda moguće promijeniti jednom godišnje, bilo kada tijekom godine.

Ukida se automatski raspored člana u fond kategorije C posljednjih pet godina do dana ispunjenja uvjeta starosti za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu. Tako će član koji sam ne izabere kategoriju fonda ostati u fondu kategorije B do odlaska u mirovinu, uz mogućnost promjene u kategoriju C na zahtjev. Svakom članu fonda kategorije C omogućuje se povratak u kategoriju B pod uvjetom mu je do ostvarivanja uvjeta za starosnu mirovinu ostalo najmanje šest mjeseci.

Prilikom promjene kategorije mirovinskog fonda naknada za izlaz se ne naplaćuje. Izlazna naknada naplaćuje se samo u slučaju ako se istodobno radi i o promjeni mirovinskog društva.

Za podnošenje zahtjeva za promjenu kategorije fonda potrebna je važeća identifikacijska isprava sa slikom (osobna iskaznica ili putovnica).
Zahtjev umjesto osiguranika može podnijeti opunomoćenik temeljem punomoći osiguranika ovjerene od strane nadležnog tijela (ovjera potpisa). Punomoć trebate dostaviti na adresu REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb.

Zahtjev za promjenom kategorije obveznog mirovinskog fonda član može podnijeti REGOS-u putem:

  • e-usluge Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena) u sustavu e-Građani
  • u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili
  • Mirovinski informativni centar Zagreb,  Gradišćanska 26, tel: +385 1 2100 668, e-mail: mic.zg@regos.hr 
  • Mirovinski informativni centar Split, Antuna Gustava Matoša 3, tel: +385 21 243 400, e-mail: mic.st@regos.hr 
  • Mirovinski informativni centar Rijeka, Titov trg 8A, tel: +385 51 614 448, e-mail: mic.ri@regos.hr 
  • Mirovinski informativni centar Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 3, tel: +385 31 659 315, e-mail: mic.os@regos.hr

Ostali kontakti REGOS-a:
  • mrežna stranica: www.regos.hr
  • e-mail: regos@regos.hr
  • telefon: 01 4898 999
 
Informacije o potencijalnim prednostima i rizicima:

Vodite računa da kod izbora kategorije fonda vrijedi pravilo kao i kod drugih financijskih investicija - veći očekivani prinos načelno podrazumijeva i veći rizik te da prinosi fondova u prošlosti nisu pokazatelj dobiti ili gubitka fonda u budućem razdoblju. Za svoju odluku o izboru kategorije obveznog fonda bi trebali razmotriti koliko Vam je vremena ostalo do mirovine, Vaše očekivane uplate mirovinskih doprinosa, stanje na osobnom računu u obveznom fondu i koje su Vaše osobne mogućnosti za preuzimanje rizika odnosno eventualnih gubitaka ušteđenih sredstava.

Fond kategorije A, prema investicijskim ograničenjima ulaganja spada u rizičniju kategoriju fondova s očekivanim višim prinosima u dužem periodu, te je primjereniji članovima mirovinskih fondova koji su više skloni riziku.
Investicijski cilj Fonda kategorije A je povećati vrijednost imovine Fonda u dužem razdoblju, gdje je razumno očekivati da će glavnina prinosa ovisiti o dijelu portfelja koji će biti uložen u dionice te alternativna ulaganja. Takav način investiranja može u kraćem razdoblju dovesti do pada vrijednosti obračunske jedinice i smanjenja vrijednosti uloženih sredstava.

Fond kategorije B, prema investicijskom ograničenju ulaganja spada u srednje rizičnu kategoriju fondova s očekivanim uravnoteženim prinosima u dužem periodu te je primjereniji članovima mirovinskih fondova umjerene sklonosti prema riziku.
Investicijski cilj fonda kategorije B je povećati vrijednost imovine Fonda u dužem razdoblju, gdje će pretežiti dio imovine biti uložen u obveznice, odnosno instrumente s fiksnim prinosom. U cilju povećanja očekivanog prinosa, Fond će ulagati dio svoje imovine u dionice te alternativna ulaganja s dugoročnim vremenskim horizontom. Takav način investiranja može u kraćem razdoblju dovesti do pada vrijednosti obračunske jedinice i smanjenja vrijednosti uloženih sredstava.

Fond kategorije C, prema ograničenjima ulaganja spada u najmanje rizičnu kategoriju fondova s nešto nižim očekivanim prinosima. Primjeren je za članove fonda kojima je do ispunjenja uvjeta za mirovinu ostalo manje od 5 godina, te za one članove fonda su najmanje skloni riziku.
Investicijski cilj fonda kategorije C je očuvanje i rast vrijednosti imovine Fonda investiranjem u obveznice i instrumente tržišta novca s posebnim naglaskom na održavanje odgovarajuće likvidnosti, te u manjem dijelu u visokolikvidne dionice. Imovina Fonda mora biti ročno usklađena s obvezama Fonda te ne smije biti uložena u alternativne investicijske fondove.