12. Koliko su sigurna sredstva prikupljena na osobnom računu svakog člana?

 

Dobrovoljna mirovinska štednja je individualna kapitalizirana štednja. Uplate na osobne račune i preneseni računi knjiže se u korist osobnog računa na ime člana fonda. Sredstva na osobnom računu člana fonda njegova su osobna imovina i ne pripadaju mirovinskom društvu, nisu dio njegove imovine, njegove likvidacijske ili stečajne mase, a ne mogu biti ni predmetom ovrhe radi namirenja tražbine prema mirovinskom društvu. Imovina fonda drži se i vodi odvojeno od imovine mirovinskog društva.

Sredstva na osobnom računu člana fonda ne mogu biti predmetom ovrhe ili osiguranja protiv člana fonda, depozitara, mirovinskog društva ili pokrovitelja. Ta sredstva također ne mogu biti dio stečajne i/ili likvidacijske mase člana fonda, depozitara, mirovinskog društva i/ili pokrovitelja.

Sredstva na osobnom računu člana fonda ne mogu se opteretiti, odnosno dati u zalog, ni prenijeti u korist ikoga drugog. Svaka je takva radnja ništetna.

Uplaćene premije, odnosno sredstva na računu kapitaliziraju se na način da društvo za upravljanje fondom ulaže imovinu fonda, tj. članova te tako ostvaruje prinos, a osobnom se računu pripisuju i državna poticajna sredstva. Način ulaganja zakonom je propisan, a cjelokupno poslovanje društva za upravljanje fondovima pod strogim je nadzorom državnih institucija. Sredstva se ulažu na način koji će dugoročno osigurati primjeren prinos, a istovremeno jamčiti i sigurnost uloga.