O mirovinskom sustavu

O mirovinskom sustavu

 

Osiguranje socijalne sigurnosti u starosti osigurava se prvenstveno putem mirovinskog sustava, kojim država osobama koje su u propisanom razdoblju uplaćivale doprinos za mirovinsko osiguranje jamči odgovarajući stupanj socijalne sigurnosti kada izađu iz svijeta rada. U Republici Hrvatskoj na snazi je više zakonskih propisa kojima se uređuje mirovinski sustav, koji je od početka 2002. godine mješovit javno-privatan i ustrojen na tri razine. Prve dvije razine su obvezne, dok je treća dobrovoljna. Samo je prva razina sustava, odnosno prvi stup, organizirana po načelu određenih davanja, odnosno po načelu generacijske solidarnosti te ga provodi javna ustanova, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Drugi i treći stup temelje se na kapitaliziranom sustavu osobne štednje u mirovinskim fondovima.
 

Tri mirovinska stupa

 • I. stup
  • Prvi stup čini obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti. Prema zakonu, svi zaposleni osiguranici u ovaj stup izdvajaju 15% bruto plaće i taj se iznos uplaćuje u državni proračun. Proračunska sredstva koriste se za isplatu mirovina sadašnjih umirovljenika. Kada osiguranici steknu uvjete za mirovinu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) počet će im isplaćivati mirovine u skladu sa Zakonom.


   Zaposlenicima osiguranim samo u I. stupu mirovinskog osiguranja smatraju se oni zaposlenici i osobe izjednačene s njima prema posebnim propisima koje su na dan početka primjene II. stupa (1. siječnja 2002.) imale 40 ili više od 40 a manje od 50 godina života i odlučile se na obvezno osiguranje samo u I. stupu. Isto tako, zaposleni osiguranici koji su na taj dan imali navršenih 50 ili više godina života obvezno su osigurani samo u I. stupu mirovinskog osiguranja.
 • II. stup
  • Drugi stup čini obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. U II. stupu osiguran je isti krug osoba koje imaju svojstvo osiguranika u I. stupu, ali koje su na dan početka primjene II. stupa (1. siječnja 2002.) ili u trenutku stupanja u osiguranje (zaposlenje ili samostalna djelatnost, odnosno osiguranje prema drugoj osnovi) bile mlađe od 40 godina, kao i osobe koje su 2002. godine bile starije od 40 a mlađe od 50 godina života, ako su se odlučile za osiguranje u II. stupu. Osobe koje su 1. siječnja 2002. imale navršenih 50 godina života osigurane su samo u I. stupu.

   Iz bruto plaće svakog osiguranika uplaćuje se 5% doprinosa u obvezni mirovinski fond koji je osiguranik sam odabrao. Izbor obveznog mirovinskog fonda obavlja se isključivo na šalteru Središnjeg registra osiguranika – REGOS, u poslovnicama FINA-e.

   Mirovinski fondovi prikupljeni novac ulažu na financijskim tržištima i ostvaruju dobit koja uvećava mirovinsku štednju na osobnim mirovinskim računima članova fonda. Sustav je potpuno transparentan jer osiguranik u svakom trenutku zna koliko ušteđenih i oplođenih sredstava ima na svom osobnom mirovinskom računu u obveznom mirovinskom fondu.

   Više o obveznim mirovinskim fondovima pročitajte ovdje.

   Osiguranik u svakom trenutku, ako je nezadovoljan uslugom, može promijeniti obvezni mirovinski fond. U prve tri godine zaračunava se propisana izlazna naknada iz fonda, a nakon tri godine članstva prelazak je besplatan.

   Nadzor nad poslovanjem mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava provodi HANFA.
 • III. stup
  • Treći stup čini dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Visinu mirovine određuje visina mjesečnih uloga koji se uplaćuju na poseban račun u dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Uplaćena sredstva fond ulaže na tržištu i ostvaruje dobit.

   Država svakom osiguraniku u III. stupu odobrava poticaj koji iznosi 15% iznosa godišnje uplate do najviše 663,61 eura, tj. najviši državni poticaj može iznositi 99,54 eura.

   Članstvom u dobrovoljnom mirovinskom fondu članu se nudi mogućnost i da dobrovoljnu mirovinsku štednju za njega uplaćuje poslodavac. Izdvajanje poslodavaca u treći stup mirovinskog osiguranja do iznosa od 67 eura mjesečno, tj. do 804 eura godišnje ne smatra se plaćom. Taj je iznos porezno priznat izdatak, odnosno rashod poslodavca.

   Ako član Fonda umre, ukupna se kapitalizirana sredstva na računu preminulog nasljeđuju, zajedno s pripadajućim državnim poticajima.

   Ušteđena sredstva na računu III. stupa mogu se podići najranije s 55 godina života putem jednog od odabranih oblika mirovine, bez obzira na radni status.

   Po isteku štednje u Fondu, članu se nude dvije mogućnosti isplata mirovina: putem mirovinskog fonda ili nekog od odabranih mirovinskih programa koje nudi mirovinsko osiguravajuće društvo. Prilikom isplate moguće je zatražiti i djelomičnu jednokratnu isplatu do 30% ušteđenih sredstava, bez obzira na to koji način isplate je odabran i koja je vrsta mirovinskog programa.
   O načinu isplate sredstava sklapa se poseban ugovor, a sredstva se prenose na novi račun.  

   Osobe koje su postale članovi Fonda do 31.12.2018. godine mogu ostvariti pravo na mirovinu s navršenih 50 godina života. 

   Pročitajte više informacija o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji.
 

Mirovine iz II. i III. stupa

 • Mirovine iz II.stupa
  • Mirovine članova obveznih mirovinskih fondova (II. stupa) prema Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima isplaćuju mirovinska osiguravajuća društva.

   Popis i kontakti mirovinskih osiguravajućih društava kojima se član može obratiti za sva dodatna pitanja vezana uz način i uvjete isplate mirovine su: 
   Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.
   Magazinska cesta 69/2, 10 000 Zagreb
   Info telefon: 01/5581-720, web stranica: www.rmod.hr
    
   Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.
   Gradiščanska ulica 26, 10000 Zagreb
   Info telefon: 01/2231-430, web stranica: www.hrmod.hr
     

   Kada stekne uvjete za mirovinu, osiguranik prenosi svoj kapital iz mirovinskog fonda čiji je do tada bio član u mirovinsko osiguravajuće društvo. S mirovinskim osiguravajućim društvom osiguranik sklapa ugovor o isplati mirovine u jednom od moguća oblika koje mirovinsko osiguravajuće društvo nudi.


   Ako član obveznog fonda umre prije nego što je počeo koristiti mirovinu, sredstva ušteđena na njegovu osobnom mirovinskom računu, koja su nasljedna, pripast će zakonskim nasljednicima

   Pročitajte više informacija o nasljeđivanju sredstava iz II. stupa.
 • Mirovine iz III. stupa

  • Jedini uvjet za ostvarivanje prava za korištenje mirovine iz dobrovoljne mirovinske štednje je navršenih 55 godina starosti, a ne ostvarenje prava na starosnu mirovinu. 

   Po isteku štednje u dobrovoljnom mirovinskom fondu članu se nude sljedeće mogućnosti isplata mirovina:
   1. putem dobrovoljnog mirovinskog fonda i
   2. putem jednog od odabranih mirovinskih programa koje nudi mirovinsko osiguravajuće društvo ili društvo za životno osiguranje.

   Nakon ostvarivanja prava na mirovinu, Društvo na pisani zahtjev člana isplaćuje dio mirovine u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 30% iznosa na osobom računu. 

   1. Isplata mirovina putem dobrovoljnog mirovinskog fonda

   Isplata mirovine putem Društva provodi se temeljem ugovora o isplati mirovine kao privremena isplata, ako je na osobnom računu po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine manja od 13.272,28 eura. Privremena isplata ugovora se na najmanje pet godina, a sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenog broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate.
   Nakon ostvarivanja prava na mirovinu, Društvo na pisani zahtjev člana isplaćuje dio mirovine u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 30% iznosa na osobom računu.

   Ako je na osobnom računu člana Fonda po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine veća od 13.272,28 eura, član može izabrati privremenu isplatu mirovine do 13.272,28 eura putem Društva, a preostali iznos putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje.

   2. Isplata mirovina putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje 

   Putem mirovinskog osiguravajućeg društva isplaćuju se mirovine koje iznose 3.981,69 eura ili više. Ako je vrijednost imovine člana na osobnom računu u trenutku ostvarivanja prava na mirovinu manja od 3.981,69 eura, sredstva se ne mogu prenijeti u mirovinsko osiguravajuće društvo. 
   Iznimno, zbog ograničenja prijenosa do 3.981,69 eura u mirovinsko osiguravajuće društvo, ako na osobnom računu člana fonda po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine iznosi do 17.253,97 eura, član fonda može odabrati da mu se cjelokupni iznos isplaćuje putem Društva.

   Ako se član odlučio na isplatu putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje, Društvo će prenijeti sredstva s osobnog računa izabranom isplatitelju mirovine i time prestaje ugovor o članstvu u Fondu.

   Član s mirovinskim osiguravajućim društvom ili društvom za životno osiguranje zaključuje ugovor o isplati mirovine u jednom od nekoliko mogućih oblika:
   • doživotna starosna mirovina,
   • prijevremena starosna mirovina,
   • promjenjiva mirovina i
   • drugi oblici mirovinskih isplata koje mirovinsko osiguravajuće društvo nudi u svom portfelju financijskih usluga.
 • O čemu ovisi visina mirovine
  • Iznos mirovine iz II. stupa ovisi o:
   • vrsti mirovine koju izaberete;
   • visini sredstava na osobnom računu člana u obveznome mirovinskom fondu koja se prenose u mirovinsko osiguravajuće društvo radi isplate mirovine;
   • Vašim godinama života.

   Iznos mirovine iz III. stupa ovisi o:
   • vrsti mirovinskoga programa koji izaberete;
   • visini sredstava na osobnom računu člana u dobrovoljnome mirovinskom fondu koja se prenose na novi račun radi isplate mirovine;
   • postotku jednokratne isplate;
   • Vašim godinama života (kod doživotnih mirovina).
 

Zakonodavstvo / Regulativa

 • Zakonodavstvo / Regulativa
  • Dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualizirane kapitalizirane štednje uređeno je Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima te pravilnicima za njegovu primjenu.

   Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualizirane kapitalizirane štednje uređeno je Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima te pravilnicima za njegovu primjenu.

   Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA, Agencija) obavlja nadzor i kontrolu nad poslovanjem mirovinskih društava i mirovinskih fondova. Agencija ima svojstvo pravne osobe i sjedište joj je u Zagrebu. Osnovna zadaća Agencije je štititi interese članova mirovinskih fondova i korisnika dobrovoljnih mirovinskih programa.