Operativni rizici

 

Društvo je podložno operativnom riziku koji se u najvećem dijelu odnosi na poslove upravljanja mirovinskim fondovima i zakonskim obvezama koje proizlaze iz osnovne djelatnosti Društva. Operativni rizik predstavlja rizik financijskog gubitka uslijed neadekvatnih internih poslovnih procesa i informacijskih sustava koje Društvo primjenjuje, ljudskog faktora ili vanjskih događaja što može uzrokovati smanjenje vrijednosti imovine mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva. Neki operativni rizici kojim je izloženo Društvo, a direktno su vezani uz proces upravljanja imovinom mirovinskih fondova, su:

  • aktivno kršenje ograničenja ulaganja,
  • pogreške u ugovaranju transakcija,
  • pogreške prilikom namire transakcija,
  • pogreške u vrednovanju imovine, te
  • pogreške u izradi financijskih izvješća.

Ostali operativni rizici vezani uz poslovanje Društva mogu biti:

  • interna prijevara,
  • vanjska prijevara,
  • kvar informacijskog sustava i sustava veza,
  • bolest zaposlenika ili otkaz ugovora o radu od strane zaposlenika,
  • elementarne nepogode.

Praćenje operativnih rizika organizirano je i provodi se u skladu s internim procedurama upravljanja operativnim rizikom, propisivanjem i provedbom internih procedura u poslovanju pojedinih organizacijskih jedinca Društva, kontinuiranim nadzorom poslovnih procesa od strane interne revizije, Direkcije upravljanja rizicima i Uprave Društva, te nadzorom od strane vlasnika Društva i revizora Društva. U cilju učinkovitog upravljanja operativnim rizicima, uspostavljen je sustav temeljen na pravnim propisima i standardima za upravljanje operativnim rizicima u financijskoj industriji te je dodatno propisan i od strane Raiffeisen Grupe. U navedenom sustavu koriste se tehnike koje uključuju identifikaciju i procjenu rizika, prikupljanje podataka o događajima operativnog rizika, praćenje ključnih pokazatelja operativnog rizika te provođenje analiza scenarija.
U slučaju pojave gubitaka zbog operativnih rizika, Društvo će nadoknaditi štetu načinjenu imovini mirovinskih fondova.