Ostali rizici

 

Rizik kontinuirane primjerenosti i prikladnosti može nastati ukoliko Društvo nije financijski stabilno ili osobe odgovorne za upravljanje imovinom mirovinskih fondova i Društva, upravljanje rizicima i ostale pomoćne poslove u Društvu nisu dovoljno stručne, pouzdane i dobrog ugleda.
Rizik sukladnosti je rizik od izricanja mogućih mjera i kazni te rizik od nastanka značajnoga financijskoga gubitka ili gubitka ugleda, što ga Društvo može pretrpjeti zbog neusklađenosti s propisima, standardima i kodeksima te internim aktima (relevantnim propisima). Rizik sukladnosti može nastati zbog neusklađenosti sa zakonskim propisima ili u situaciji u kojoj dolazi do sukoba interesa, tj. u kojoj relevantne osobe u Društvu nisu neutralne i objektivne u odnosu na upravljanje imovinom mirovinskih fondova, odnosno kada obavljajući svoju djelatnost i imajući specifičnu poziciju pri obavljanju poslova upravljanja imovinom imaju profesionalne ili osobne interese koji otežavaju djelotvorno obavljanje poslova i ugrožavaju njihovu objektivnost, protive se interesima mirovinskih fondova i članova mirovinskih fondova te na taj način mogu prouzročiti štetu mirovinskim fondovima i njihovim članovima.
Rizik aktivacije jamstvenog pologa Društva može nastati u slučaju slabijeg prinosa obveznog mirovinskog fonda određene kategorije pod upravljanjem Društva u odnosu na njegov zajamčeni prinos, a kada Društvo ima obvezu nadoknade prinosa iz sredstava jamstvenog pologa Društva.
Strateški rizik je rizik koji rezultira iz strateških poslovnih odluka kao što je to, npr., neprilagođenost poslovnih odluka promjenama u okruženju. Strateški rizik se u pravilu pojavljuje u vezi s drugim rizicima, ali se može pojaviti i kao samostalan rizik, a uključuje rizike konkurencije, rizike promjena u industriji i rizike promjene u potražnji. 
Rizik uspješnosti je rizik slabijeg prihoda u odnosu na planiran prihod ili ostvarenja gubitka u poslovanju zbog ostvarenja manjih prihoda od rashoda. Isti proizlazi iz neočekivanih promjena u poslovanju i/ili poslovnom okruženju (promjene u konkurentnosti, ponašanju članova mirovinskih fondova i sl.), te nemogućnosti Društva da se prilagodi novonastaloj situaciji. 
Rizik ugleda je rizik koji proizlazi od mogućeg negativnog utjecaja na ugled Društva kao posljedica negativne javne percepcije (npr., od strane članova mirovinskih fondova, poslovnih partnera, dioničara ili nadzornih tijela). Kao i strateški rizik, rizik ugleda u pravilu se pojavljuje s drugim rizicima, ali također može nastupiti i kao samostalan rizik.