Općenito

 

Društvo je u svom poslovanju izloženo određenim financijskim rizicima koji su prisutni kod ulaganja imovine u financijske instrumente (tržišni rizik, kreditni rizik, rizik likvidnosti), te operativnim rizicima i ostalim rizicima (rizik kontinuirane primjerenosti i prikladnosti, rizik sukladnosti, rizik aktivacije jamstvenog pologa, strateški rizik, rizik uspješnosti i rizik ugleda). Ovi rizici mogu rezultirati gubitkom ili manjom zaradom Društva od očekivane.
S obzirom da se imovina Društva ulaže uglavnom u financijske instrumente s fiksnim prinosom, kao što su obveznice i instrumenti tržišta novca, vrijednost imovine Društva pod utjecajem je kamatnog rizika i kreditnog rizika izdavatelja navedenih vrsta financijskih instrumenata. Imovina Društva denominirana u stranoj valuti pod utjecajem je i tečajnog rizika, tj. promjene tečajeva stranih valuta spram eura. Također, imovina Društva pod utjecajem je i drugih oblika financijskih rizika od kojih su značajni kreditni rizici i rizici likvidnosti.