Obavijest članovima Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-HT

 

Obavještavamo sve članove Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-HT („Fond“) da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga rješenjem Klasa: UP/I 992-03/22-02/03, Urbroj: 326-01-40-41-22-4 od 21. prosinca 2022. godine izdala odobrenje na bitne promjene Prospekta Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-HT („Prospekt“).
 
I. Opis bitnih promjena
 
Bitne promjene Prospekta odnose se na promjene ulagačkih ciljeva Fonda i profila rizičnosti Fonda.
 
Promjene ulagačkih ciljeva
Izmjene koje se odnose na promjene ulagačkih ciljeva su promjena ciljane strukture Fonda i dopuštenih odstupanja od ciljane strukture.
U Prospektu dio A) PODACI O FONDU, točka 17. Ciljana struktura portfelja Fonda i dopuštena odstupanja od ciljane strukture, mijenja se ciljana struktura portfelja Fonda te raspon dopuštenih odstupanja kako slijedi:

Fond ima umjereno konzervativni profil rizika koji definira ciljanu strukturu ulaganja na način da: 

1. ciljani udio imovine Fonda koju čine prenosivi dužnički vrijednosni papiri, investicijski fondovi koji pretežito ulažu u financijske instrumente s fiksnim prinosom, instrumenti tržišta novca, depoziti i novčana sredstva na računu Fonda, te potraživanja i obveze Fonda iznosi 75% neto imovine Fonda (ranije 80%),
2. ciljani udio imovine Fonda koju čine prenosivi vlasnički vrijednosni papiri, investicijski fondovi koji pretežito ulažu u vlasničke vrijednosne papire iznosi 25% neto imovine Fonda (ranije 20%). Udio imovine iz stavka 1. točke 2. ovoga poglavlja može varirati, ovisno o tržišnim uvjetima, u rasponu od 0% do 55% neto imovine Fonda (ranije 25%).  

Promjene profila rizičnosti
Zbog promjena ciljane strukture kojom se povećavaju limiti ulaganja u vlasničke vrijednosne papire mijenja se očekivani utjecaj cjenovnog i koncentracijskog rizika Fonda prema sljedećem tabličnom prikazu:
 

Vrsta rizika Očekivani utjecaj*
Tržišni rizik Umjeren
  Cjenovni rizik Umjeren (ranije nizak)
  Kamatni rizik Povećan
  Tečajni rizik Umjeren
Kreditni rizik  
  Dugoročni kreditni rizik
izdavatelja
Umjeren
  Rizik suprotne ugovorne
strane
Vrlo nizak
  Koncentracijski rizik Umjeren (ranije visok)
  Rizik namire Vrlo nizak
Rizik likvidnosti  
  Rizik likvidnosti imovine Vrlo nizak
  Rizik novčanog tijeka Vrlo nizak
 
 * Društvo ocjenjuje rizik na osnovu sljedećih kategorija: vrlo nizak, nizak, umjeren, povećan, visok
 
II. Stupanje na snagu bitnih promjena
Bitne promjene Prospekta stupaju na snagu u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti o bitnim promjenama, odnosno dana 11. siječnja 2023. godine.
 
III. Prava članova
Zbog bitnih promjena i profila rizičnosti Fonda svi članovi Fonda mogu tražiti promjenu fonda u roku od 30 (trideset) dana od dana objave obavijesti o bitnim promjenama Prospekta, odnosno u razdoblju od 28. prosinca 2022. godine pa do 26. siječnja 2023. godine.
Podsjećamo da se za promjenu Fonda ne plaća izlazna naknada.
Svaki član koji se odluči za promjenu Fonda može prenijeti osobni račun u otvoreni dobrovoljni fond kojim upravlja Društvo ili u fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo, ali tada poslodavac Hrvatski Telekom d.d. kao pokrovitelj nije obvezan uplaćivati mirovinski doprinos kao u zatvorenom fondu.
Pravo na isplatu mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja stječe se najranije s navršenih 55 godina života (za članove koji su ugovor sklopili nakon 1. siječnja 2019. godine) ili s navršenih 50 godina života (za članove koji su ugovor sklopili prije, uključujući i, 31. prosinca 2018. godine).
 
IV. Promjena naziva Fonda i pristupanje novih pokrovitelja
S danom 11. siječnja 2023. godine stupaju na snagu izmjene Prospekta i Statuta koje se odnose na pristupanje dva nova pokrovitelja - članica HT-Grupe COMBIS, usluge integracija informatičkih tehnologija, d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 21 i ISKON INTERNET d.d. Zagreb, Radnička cesta 21 te izmjenu naziva fonda u Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HT Grupe.
 
V. Dodatne informacije
Novi Prospekt s bitnim izmjenama bit će dostupan od 11. siječnja 2023. godine kada bitne promjene stupe na snagu, a na vaš vam zahtjev može biti dostavljen i prije.
Za sve ostale dodatne informacije ili eventualne nejasnoće budite slobodni kontaktirati Društvo na:
tel: 0800 0900
e-mail: mojamirovina@rmf.hr