Naknade

Nazad
Naknade

Prema važećim zakonskim odredbama i Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i propisima HANFA-e, mirovinsko društvo može naplatiti ulaznu, izlaznu i upravljačku naknadu. 
Na svaki uplaćeni doprinos osiguranik plaća ulaznu naknadu, a u slučaju izlaska iz članstva u dobrovoljnom mirovinskom fondu odnosno pri prenošenju sredstava na osobni račun otvoren u drugom dobrovoljnom mirovinskom fondu kojim ne upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo osiguranik plaća izlaznu naknadu na ukupno ušteđena sredstva.

Ulazna naknada
Prilikom učlanjenja u Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond u zahtjevu za članstvo član odabire način plaćanja ulazne naknade koji može biti jednokratan ili višekratan.

Jednokratna naknada iznosi 1.250 kuna, a odbija se od uplaćenih doprinosa u punom iznosu ili prilikom prve uplate ili daljnjih uplata dok se ne naplati puni iznos.

Višekratna naknada iznosi 8% uplaćenog doprinosa u prve četiri godine članstva, ali ne više od 400 kuna godišnje, a nakon toga iznosi 0,25% od uplaćenog doprinosa, ali ne više od 20 kuna godišnje.

Ukoliko član Fonda prenosi sredstva iz drugog dobrovoljnog mirovinskog fonda kojim upravlja Društvo u Fond, na iznos prenesenih sredstava ne obračunava se ulazna naknada.

Naknada za upravljanje
Naknada za upravljanje Fondom iznosi 1,8% godišnje od ukupne imovine Fonda umanjene za iznos svih obveza fonda s osnove ulaganja.
 
Izlazna naknada
Za izlazak iz članstva Raiffeisen otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda odnosno pri prenošenju sredstava na osobni račun otvoren u drugom fondu kojim ne upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo obračunava se i naplaćuje naknada od ukupnog iznosa na osobnom računu člana, a visina naknade ovisi o duljini trajanja članstva do prestanka i utvrđena je kako slijedi:
10% za prestanak članstva unutar prvih 10 godina,
 5% za prestanak članstva nakon 10 godina članstva.
Izlazna naknada ne zaračunava se članu koji prenosi sredstva s osobnog računa u mirovinsko osiguravajuće društvo radi početka isplate mirovinskog davanja.
Izlazna naknada ne zaračunava se članu koji prenosi sredstva na osobni račun otvoren u drugom dobrovoljnom mirovinskom fondu kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo.
Izlazna naknada se ne zaračunava u slučaju jednokratne isplate ostvarenog iznosa na osobnom računu nižeg od 10.000 kuna, najranije s navršenih 50 godina života i protekom ugovorenog roka iz Ugovora o članstvu u dobrovoljnom mirovinskom fondu.
U slučaju smrti člana izlazna naknada se ne naplaćuje.
 
Naknada depozitaru
Za poslove skrbništva depozitar ima pravo na naknadu pod uvjetima i najviše do visine propisane Zakonom i propisima HANFA-e. Naknada za poslove skrbništva obračunava se dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine mirovinskog fonda umanjene za iznos svih obveza fonda s osnove ulaganja, a isplaćuje se depozitaru jednom mjesečno, drugog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec. Naknada koja se na teret članova Fonda plaća depozitaru utvrđena je ugovorom o obavljanju poslova depozitara zaključenim između Raiffeisen mirovinskog društva i depozitara. Naknada koja se na teret članova Fonda plaća depozitaru Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb, sukladno Ugovoru o skrbništvu nad imovinom Fonda, godišnje u postotku od ukupne imovine fonda umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja, iznosi 0,022% godišnje.