Član obveznoga mirovinskog fonda

 

Član obveznoga mirovinskog fonda je osiguranik koji je prijavljen u obveznome mirovinskom fondu.